Participativni proračun 2021

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Vabilo k sooblikovanju proračuna za leto 2021

Spoštovane občanke in občani!

Vljudno vas vabimo k sooblikovanju proračuna za leto 2021. Participativni proračun je projekt, s katerim imate občani priložnost, da aktivno sodelujete pri oblikovanju še lepše in uspešnejše občine. Omogoča vam, da podate svoje predloge kako spremeniti in izboljšati vaš kraj, lahko pa tudi zgolj glasujete in podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši in najbolj primerni.

V lanskem letu ste občani že sodelovali v participativnem proračunu za leto 2020 in glasovali za projektne predloge, ki so jih prijavili posamezniki iz vaše vaške skupnosti. Od potrjenih 12-ih projektov je en projekt uspešno zaključen, ostali pa so v fazi izvajanja oz. tik prek zaključkom izvedbe. Glede na izkušnje, ki smo si jih nabrali pri pripravi iz izvedbi prvega participativnega proračuna, bomo postopek za izbor projektov še bolj približali vašim potrebam.

Višina razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov, v proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 je 120.000 EUR, in sicer:

 • 20.000 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Beričevo,
 • 20.000 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dol,
 • 20.000 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dolsko,
 • 20.000 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Klopce,
 • 20.000 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Laze in
 • 20.000 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Senožeti.

Neporabljena sredstva participativnega proračuna, ki bodo ob zaključku vseh projektov posamezni vaški skupnosti ostala v dobrem, gredo v rezervni sklad, in bodo porabljena izključno za potrebe dotične vaške skupnosti.


Izvedba participativnega proračuna

Izvedba bo potekala v 4-ih fazah

 1. Zbiranje predlogov bo potekalo od 10.9.2020 do 30.10.2020.
 2. Vrednotenje predlogov proučitev skladnosti predlogov z merili bo potekalo med 2.11.2020 in 5.11.2020.
 3. Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 9.11.2020 do 20.11.2020.
 4. Izvedba projektnih predlogov bo potekala v letu 2021.

V prvi in tretji fazi boste imeli glavno vlogo občani. Vabimo vas torej, da izkoristite priložnost, se še bolj povežete s sokrajani in oblikujete dobre projekte. Sami zagotovo najbolje veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno, kaj je potrebno spremeniti, skratka kako in na kakšen način še nadgraditi prijetno življenje v naši mladi občini.

Verjamemo in zaupamo, da boste imeli veliko dobrih idej!


1. FAZA

Prijava projektnega predloga

Skrajni rok za oddajo vaših predlogov je petek, 30.10.2020.

Krajani posamezne vaške skupnosti lahko predlagate projekte za izvedbo samo na vašem območju, pri čemer vrednost posameznega projekta ne sme biti manjša od 2.000,00 EUR in ne večja od  20.000,00 EUR. Pri prijavi vaših projektnih predlogov imate povsem proste roke. Vsebina ni omejena in jo lahko vežete na različne tematike, od cestne infrastrukture do zelenih površin, športa, kulture, dogodkov, raznih izobraževanj ali česa drugega, kar je zakonsko in finančno izvedljivo.

Predlog projekta lahko prijavi oseba, ki je dopolnila 15 let in ima stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani. Pri prijavi je potrebno upoštevati tudi ostala merila za upravičenost projektnih predlogov.

Projekt je potrebno prijaviti na predpisanem, vendar enostavnem obrazcu za prijavo projektnega predloga. Za boljšo predstavo prilagamo primer izpolnjenega obrazca.

Projektne predloge lahko oddate do petka, 30. oktobra 2020:

 • po elektronski pošti do 24:00 na naslov proracun@dol.si (*v primeru elektronske oddaje se na obrazec podpišite lastnoročno in stran s podpisom skenirajte) ali
 • osebno v glavni pisarni do 12:00 ali
 • po navadni pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (upošteva se poštni žig).

Projektni predlogi morajo biti popolni in podani ob upoštevanju pogojev ter v roku. Anonimnih predlogov in predlogov, ki niso popolni oziroma ne vsebujejo popisa, pri obravnavi ne bomo upoštevali.

Po pomoč pri pripravi projektnih predlogov se lahko ves čas obrnete tudi na občinsko upravo, za posvet ali pomoč pri pripravi ter prijavi predloga pišite na elektronski naslov proracun@dol.si. Potrudili se bomo odgovoriti tudi na vsa vaša vprašanja in dvome ter vas pravilno usmeriti. Vse informacije o participativnem proračunu pa vam bodo ves čas na voljo tudi na spletni strani občine.

Javnih predstavitev participativnega proračuna zaradi izrednih razmer v letošnjem letu ne bo.


2. FAZA:

Proučitev skladnosti predlogov z merili

Prispele predloge z vidika popolnosti in izvedljivosti posameznega predloga najprej pregleda občinska uprava in jih posreduje v dokončno presojo Komisiji za izvedbo participativnega proračuna. Komisija je imenovana s strani župana, in je sestavljena iz treh predstavnikov občinske uprave in dveh predstavnikov lokalne skupnosti.

Komisija bo prejete projektne predloge ustrezno evidentirala in pozvala predlagatelje k dopolnitvam, če bo to potrebno. Predloge bo ovrednotila na podlagi vnaprej določenih meril za upravičenost projektnih predlogov ter preverila ustreznost finančne ocene.

Projektne predloge, ki ne bodo ustrezali merilom za upravičenost projektnih predlogov, bo komisija lahko izločila iz nadaljnje obravnave ali smiselno spremenila tako, da bo projektni predlog ohranil svoje bistvo in se tako lahko uvrstil na seznam za glasovanje, prav tako pa bo lahko enake oziroma podobne predloge združila v enega. Za vsak predlog, ki bo izločen, spremenjen ali združen, bo komisija podala kratko obrazložitev, kar bo objavljeno tudi na spletni strani. Komisija v nobenem primeru ne bo izločala ali spreminjala predlogov na osnovi lastnih želja ali osebnih ocen smiselnosti.

Po zaključeni obravnavi vseh projektnih predlogov, bo komisija sestavila seznam projektnih predlogov, ki bodo šli na glasovanje.

 Izbrani so projektni predlogi participativnega proračuna, 07.11.2020

ZAPISNIK ocenjecalne komisije in ocenjevalna tabela z obrazložitvami


3. FAZA:

Glasovanje o projektnih predlogih

Glasovalo pa se bo le za tiste predlagane projektne predloge, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost projektov in jih bo Komisija za izvedbo participativnega proračuna uvrstila na listo za glasovanje.

Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim bivališčem v občini Dol pri Ljubljani, ki je dopolnil/-a 15 let. Za glasovanje je potreben osebni dokument. Vsak lahko glasuje samo v svojem imenu. Prebivalci posamezne vaške skupnosti boste lahko glasovali za predlagane projektne predloge za tisto vaško skupnost, v kateri imate stalno prebivališče.

Glasovalo se bo za največ 3 projekte iz seznama na območju, pri čemer bo najboljšemu projektnemu predlogu podelilo 3 točke, drugemu najboljšemu 2 točki in tretjemu najboljšemu 1 točko. Glasovnice, na katerih bo občan glasoval za več kot 3 predloge oz. bo pri projektnih predlogih zapisanih enako število točk ali število točk, ki je večje kot 3 (ter druge nepravilno izpolnjene glasovnice), bodo neveljavne.

Glasovanje bo tokrat možno le v prostorih Občine (v glavni pisarni), bo pa obdobje glasovanja daljše, in sicer od 9.11. do 20.11.2020 18.12.2020 v času uradnih ur občinske uprave.

V primeru, da bi dva ali več projektnih predlogov na glasovanju prejelo enako število glasov, se bo za uvrstitev projektov na seznam izglasovanih projektov opravilo žrebanje.

Rezultati glasovanja bodo na spletni strani občine objavljeni najkasneje v četrtek, 24. decembra 2020.

→ Podaljšan rok glasovanja za participativni proračun 2021, 23.11.2020


4. FAZA:

Izvedba izglasovanih predlogov

Financirana bo izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju prejeli največ točk. Če bodo po tem ključu ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati.

Izglasovani projekti bodo izvedeni v letu 2021, napredek lahko spremljate v spodni tabeli: 

VO  Projekt Status Ocenjena 
vrednost
Realizirana 
vrednost*
Dol Plezalna stena na OŠ Janka Modra ZAKLJUČEN 17.700 € 20.616 €
Dolsko Jeklena varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja ZAKLJUČEN 6.000 € 6.368 €
Dolsko Izgradnja javne razsvetljave Vinje ZAKLJUČEN 11.350 € 19.396,82 €
Klopce Napeljava JR V Zagorici ZAKLJUČEN 9.300 € 5.977,67 €
Klopce Postavitev vodnega hidranta v Zagorici ZAKLJUČEN 3.100 € 2.170 €
Laze Sanacija ceste v Lazah ZAKLJUČEN 17.580 € 41.594 €
Senožeti Večnamenska lopa v pripravi 47.000 € 38.751,89 €


ZAPISNIK glasovalne komisije

→ Občani ste izglasovali 5 projektov participativnega proračuna 2021, 23.12.2020

 

Dostopnost