Projekti in investicije

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Načrt razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine.

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

 • posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
 • letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let,
 • virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni in investicijski projekti z viri financiranja za obdobje od 2020 do 2023 po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.


Upravljanje, vzdrževanje in gradnja občinskih cest


Oskrba z vodo


Upravljanje z občinskim premoženjem

 • Ureditev parka pred občinsko stavbo
 • Zamenjava energenta v KD Dolsko – plin
 • Ureditev kurilnice v POŠ Dolsko
 • Ureditev kurilnice v POŠ Senožeti
 • Vrtec Dolsko
 • Zamenjava namenskega prostora – zdravnica
 • Pridobitev ali zamenjava namenskih prostorov - knjižnica
 • Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra) 
 • Ureditev kurilnice – Križevska vas
 • Nakup projektorja in platna, KD Dolsko 
 • Izgradnja doma starejših občanov 

 Urejanje pokopališč 

 • Ureditev prostora za posip Dol, Dolsko

Participativni proračun 2024 - izglasovani projekti

 • Imejmo se fajn! Zabavna srečanja za osnovnošolce (VO Dol)
 • Igranje družabnih iger za vse občane na prostem (VO Dol)
 • Obnovitev stare pohodne poti Križevska vas (VO Klopce)
 • Ureditev ograje pri otroškem igrišču in ob stopnicah ter postavitev dveh dodatnih reflektorjev na igrišču (VO Klopce)
 • Izgradnja izogibališč za osebna vozila na cesti proti Jemčevem znamenju (VO Dolsko)
 • Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo občinske ceste Vinje-Dolina pri sadovnjaku Vode (VO Dolsko)
 • Izdelava PZI zs pločnik Beričevo - od Pšate do Kamniške Bistrice (VO Beričevo)
 • Sanacija odseka ceste v Lazah (VO Laze)
 • Ureditev brežine ob cestišču z opornim zidom (VO Senožeti)
 • Disko kmet (PP mladi 2024)
 • Vikend mladih (PP mladi 2024)
Dostopnost