Katalog informacij javnega značaja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Vsako organ je dolžan redno vzdrževati in javno objavljati katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga. Podrobnejšo vsebino kataloga določa Uredba  o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb (4. člen ZDJIZ).

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo, ki jo naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo. Prosilcu se zahtevana informacija posreduje tako, da se mu zagotovi njen prepis, fotokopijo, elektronski zapis, ali pa da se mu omogoči vpogled v vsebino zahtevane informacije. Če organ zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne, o tem izda odločbo.

Župan Občine Dol pri Ljubljani je na podlagi 2. odstavka 9. člena ZDIJZ za uradno osebo za posredovanje informacij javnega značaja za Občino Dol pri Ljubljani imenoval na ta položaj direktorja občinske uprave Roka Prevca, dne 4. 3. 2020, ki kot uradna oseba skrbi za posredovanje informacij, ki so enotne za občino in so opredeljene v tem katalogu.

Občina Dol pri Ljubljani je katalog nazadnje dopolnila dne 2.4.2024.

Dostopnost