Participativni proračun 2020

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Razpis

IZVEDBA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI

Cilj izvedbe participativnega proračuna v Občini Dol pri Ljubljani je omogočiti aktivno participacijo občanov pri razvoju občine in izboljšanju kakovosti bivanja v svojem okolju. V prvem izvedbenem ciklu želimo, da bi bilo v podajanje in glasovanje o projektnih predlogih vključenih vsaj 3 % vseh občanov, ki stalno prebivajo v občini in so dopolnili vsaj 15 let. Občani se lahko v izvajanje vključite tako v prijavo kot tudi v glasovanje o projektnih predlogih.

V občinskem proračunu smo v občini za leto 2020 zagotovili 120.000,00 EUR za izvedbo projektov, ki jih boste občani predlagali ter izglasovali v letošnjem letu, in sicer:

 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Beričevo,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dol,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dolsko,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Klopce,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Laze in
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Senožeti.

Izvedba bo potekala v 4-ih fazah. V prvi in tretji fazi boste imeli glavno vlogo vi, spoštovani občani.

 1. Faza ZBIRANJA projektnih predlogov bo potekala od 1.10.2019 do 30.10.2019 (izvedejo jo občani).

 2. Faza VREDNOTENJA projektnih predlogov bo potekala od 4.11.2019 do 8.11.2019 (izvede jo posebna komisija, imenovana s strani župana).

 3. Faza GLASOVANJA o projektnih predlogih bo potekala 13.11.2019 in 17.11.2019 (izvedejo jo občani).

 4. Faza IZVEDBE projektnih predlogov bo potekala v letu 2020 (izvede jo Občina).

 


Projektni predlogi

ZBIRANJE IN PRIJAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV

Zbiranje projektnih predlogov bo potekalo od 1.10.2019 do 30.10.2019.

Krajani posameznega vaškega odbora lahko predlagate projekte za izvedbo samo na vašem območju, pri čemer vrednost posameznega projekta ne sme biti manjša od 5.000,00 EUR in ne večja od  20.000,00 EURPri prijavi vaših projektnih predlogov imate povsem proste roke. Vsebina ni omejena in jo lahko vežete na različne tematike, od cestne infrastrukture (ceste, pločniki…) do zelenih površin (zelenice, parki, vrtovi…), logistike in transporta, športa, kulture, izobraževanja ali česa drugega, kar je zakonsko in finančno izvedljivo.

Projekt lahko prijavita skupaj minimalno 2 osebi, ki sta dopolnili 15 let in imata stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani. Pri prijavi je potrebno upoštevati tudi ostala merila za upravičenost projektnih predlogov, ki so dostopna tukaj.

Projekt je potrebno prijaviti na predpisanem, vendar enostavnem Obrazcu za prijavo projektnega predloga, ki je dostopen tukaj. Za boljšo predstavo prilagamo primer izpolnjenega obrazca tukaj. V kolikor bi potrebovali dodatno pomoč pri izpolnjevanju obrazca, vam je na voljo tudi občinska uprava osebno v času uradnih ur, za vsa vprašanja smo dostopni tudi po elektronski pošti proracun@dol.si.

Predloge projektov lahko oddate od srede, 30.10.2019:

 • do 24:00 po elektronski pošti proracun@dol.si ali
 • do 17:00 osebno v glavni pisarni ali
 • po navadni pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (upošteva se poštni žig).

V primeru elektronske oddaje se na obrazec podpišite lastnoročno in, vsaj stran s podpisom, skenirajte.

 


Srečanje z občani

JAVNE PREDSTAVITVE IN POSVETI

Javne predstavitve participativnega proračuna, ki se jih bo udeležil župan oziroma predstavnik občinske uprave, bodo potekale v spodaj navedenih terminih. Predstavljen bo celoten potek izvedbe participativnega proračuna v občini, hkrati pa bo srečanje tudi priložnost za skupno razpravo glede potreb v skupnosti in projektov, s katerimi bi se te potrebe in izzive lahko reševalo. Glede na to, da »več glav več ve«, bo srečanje tudi odlična priložnost že za samo oblikovanje predlogov projektov in iskanje podpore zanje.

Seznam javnih predstavitev in posvetov:

 • Ponedeljek, 14.10.2019 ob 18.00 v Gasilskem domu Senožeti, Senožeti 53, za prebivalce vaškega odbora Klopce (naselja: Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem) in Senožeti (naselje: Senožeti)

 • Torek, 15.10.2019 ob 18.00 v Kulturnem domu Dolsko, Dolsko 55, Dolsko (naselja: Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje, Vinje) in Laze (naselje: Laze pri Dolskem)

 • Sreda, 16.10.2019 ob 18.00 v Osnovni šoli Janka Modra, Videm 17 (šolska dvorana), za prebivalce vaškega odbora Beričevo (naselji: Beričevo, Brinje) in Dol (naselja: Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše);

Zaželeno je se občani udeležite javne predstavitve in posveta na območju svojega prebivališča, v kolikor pa vam čas tega ne dopušča, se lahko udeležite kateregakoli srečanja.

 


Prejeti predlogi

VREDNOTENJE PROJEKTNIH PREDLOGOV

Vse predloge bo pregledala komisija za ocenjevanje projektnih predlogov, ki je imenovana s strani župana, in je sestavljena iz treh predstavnikov občinske uprave, dveh predstavnikov lokalne skupnosti in enega zunanjega predstavnika.

Komisija bo prejete projektne predloge ustrezno evidentirala in pozvala predlagatelje k dopolnitvam,  če bo to potrebno. Predloge bo ovrednotila na podlagi vnaprej določenih meril za upravičenost projektnih predlogov ter preverila ustreznost finančne ocene.

Projektni predlogi, ki ne bodo ustrezali merilom za upravičenost projektnih predlogov, bo komisija lahko izločila iz nadaljnje obravnave ali smiselno spremenila tako, da bo projektni predlog ohranil svoje bistvo in se tako lahko uvrstil na seznam za glasovanje, prav tako pa bo lahko enake oziroma podobne predloge združila v enega. Za vsak predlog, ki bo izločen, spremenjen ali združen, bo komisija podala kratko obrazložitev, kar bo objavljeno tudi na spletni strani. Komisija v nobenem primeru ne bo izločala ali spreminjala predlogov na osnovi lastnih želja ali osebnih ocen smiselnosti.

Po zaključeni obravnavi vseh projektnih predlogov, bo komisija sestavila seznam projektnih predlogov, ki bodo šli na glasovanje.


Zapisnik Komisije za ocenjevanje projektnih predlogov, 5. in 6.11.2019

 


Glasovanje o projektnih predlogih

KDO, KDAJ, KJE in KAKO LAHKO GLASUJE ZA POTRJENE PREDLOGE?

Glasovanje o projektih bo potekalo v obliki volitev na 6-ih lokalnih voliščih. Glasovanje bo v nedeljo, 17.11.2019 od 8.00 do 11.00 ure ter od 16.00 do 19.00 ure, in sicer:

 1. Gasilski dom Beričevo, Beričevo 12, za projekte na območju vaškega odbora Beričevo (naselji: Beričevo, Brinje),
 2. Osnovna šola Janka Modra, Videm 17, za projekte na območju vaškega odbora Dol (naselja: Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše),
 3. Kulturni dom Dolsko, Dolsko 55, za projekte na območju vaškega odbora Dolsko (naselja: Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje, Vinje),
 4. Dom krajanov Klopce, Klopce 40, za projekte na območju vaškega odbora Klopce (naselja: Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem),
 5. Gasilski dom Laze, Laze pri Dolskem 29, za projekte na območju vaškega odbora Laze (naselje: Laze pri Dolskem),
 6. Osnovna šola Senožeti, Senožeti 53, za projekte na območju vaškega odbora Senožeti (naselje: Senožeti).

Predčasno glasovanje bo v sredo, 13.11.2019 od 8.00 do 17.00 ure na sedežu občine (glavna pisarna).

Za projekte bo lahko glasoval vsak občan s stalnim bivališčem na posameznem območju vaškega odbora, ki bo na dan glasovanja star vsaj 15 let. Izpolnjevanje obeh pogojev bo izkazal s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta. Glasoval bo za največ 3 projekte iz seznama na območju, pri čemer bo najboljšemu projektnemu predlogu podelil 3 točke, drugemu najboljšemu 2 točki in tretjemu najboljšemu 1 točko.

Glasovnice, na katerih bodo glasovi oddani za manj ali več kot 3 projektne predloge, bodo neveljavne. Prav tako bodo neveljavne prazne glasovnice, glasovnice, na katerih bo pri projektnih predlogih zapisanih enako število točk ali število točk, ki je večje kot 3 ter druge nepravilno izpolnjene glasovnice.

 


Rezultati glasovanja

OBČANI STE IZBRALI! V IZVEDBO GRE 12 PROJEKTOV!

Komisija za ugotavljanje izida glasovanja o projektnih predlogih za participativni proračun Občine Dol pri Ljubljani je v ponedeljek, 18.11.2019 ugotovila izid glasovanja.

Na predčasnem in rednem glasovanju je glasovalo 335 občanov, t.j. prebivalcev območij vaških odborov (v nadaljevanju: VO) Beričevo, Dol, Dolsko in Klopce, ki so izbrali 9 projektov. 32 glasov je bilo podeljenih projektom na predčasnih volitvah, 303 na nedeljskih. Na območjih VO Laze in Senožeti so bili že avtomatsko uvrščeni v izvedbo 3 projekti. Skupaj bo Občina Dol pri Ljubljani v letu 2020 tako izvedla 12 projektov iz naslova participativnega proračuna »Po izboru občanov!«.

Iz VO Dol je prišlo 31 % vseh glasovnic (od tega 3 neveljavne), iz VO Dolsko 30 % vseh glasovnic (od tega 9 neveljavnih), iz VO Beričevo 25 % vseh glasovnic (od tega 8 neveljavnih) in 14 % iz VO Klopce (od tega 6 neveljavnih).

Izglasovani projekti, ki bodo umeščeni v občinski proračun za leto 2020 so predstavljeni v nadaljevanju in so rezultat glasovanja ter razpoložljivih sredstev za posamezno območje VO:

 • Obnova in razvoj prostora za medgeneracijsko druženje (VO Beričevo)
  Zamenjava delov dotrajane ograje, izgradnja novih temeljev za ograjo, ki ščiti asfaltiran prostor za igre z žogo ter namestitev naprav za fitnes na prostem na zemljišču, kjer so otroška igrala.

 • Umiritev prometa v Vidmu in Zaborštu (VO Dol)
  Umiritev prometa skozi vas Zaboršt in Videm v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah preko namestitve stacionarnega radarja.

 • Postavitev kovinske varovalne ograje pri Mlinščici od obrata JUB Videm do lokalne ceste v Vidmu (VO Dol)
  Postavitev nove kovinske ograje pri Mlinščici z namenom boljše varnosti ljudi, predvsem otrok, ter nenazadnje tudi videza in urejenosti tega dela občine. Cesta, kjer stoji nevarna ograja, je s pešci dokaj obremenjena. Predlog predvideva tudi vgradnjo vrat za namen odvoza snega.

 • Varno vaško jedro (VO Dol)
  Zagotovitev varne poti skozi vaško jedro, ki predvideva prometno varno ureditev od križišča v Zaborštu ("pumptrack") s prometno signalizacijo, do osnovne šole Janka Modra (izgradnja nove pešpoti od trgovine Mercator do JUB-a).

 • Izgradnja avtobusne postaje Vinje (VO Dolsko)
  Izdelava avtobusne postaje za varno čakanje, vstopanje in vstopanje na avtobus, ki obsega zemeljska dela, izdelavo betonske plošče in nakup ter montažo postajališča.

 • Ureditev sprehajalnih poti v Dolskem in Petelinjah (VO Dolsko)
  Posodobitev in dodatna ureditev Vegove poti, ki poteka od Vegovega hrama mimo cerkve sv. Helene čez gozd do Vrha in Zagorice. Ureja tudi krožno sprehajalno pot med Dolskim in Petelinjami. Gre za čiščenje tabel, postavitev košev za pasje iztrebke, lesenega mostička, klopi, propusta, označevalnih tablic, izdelavo spletne strani s kvizom in čiščenje drenažne odtočne cevi.

 • Ureditev vaškega jedra pri sv. Križu (VO Klopce)
  Ureditev vaškega jedra obsega namestitev javne razsvetljave proti pokopališču za večjo varnost, postavitev klopic, oglasnega panoja in stojala za kolesa.

 • Osvežitev fasade in obnovitev napisa in freske na Gasilskem domu Klopce (VO Klopce)
  Obnova obledelega napisa "Gasilski dom Klopce" in freske sv. Florjana na fasadi gasilskega doma ter delna sanacija zahodnega dela fasade.

 • Ureditev opreme na hidrantnih točkah (VO Klopce)
  Zamenjava dotrajanih hidrantnih omaric in zamenjava opreme v njih, saj je dotrajana in ne služi več svojemu namenu zagotavljanja varnosti krajanov in premoženja.

Projekti iz območja VO Laze in VO Senožeti gredo ravno tako v izvedbo, kljub temu, da zanje glasovanje ni bilo izvedeno:

 • Nujna ureditev javne ceste št. 563 k.o. Laze, dolžine 120 m (VO Laze)
  Zamenjava delov dotrajane ograje, izgradnja novih temeljev za ograjo, ki ščiti asfaltiran prostor za igre z žogo ter namestitev naprav za fitnes na prostem na zemljišču, kjer so otroška igrala.

 • Ureditev pred leti že obstoječe rekreacijske površine ob Savi (VO Laze)
  Izdelava projektne dokumentacije za ureditev brežine Save pod železniško postajo, ki bo služila rekreaciji.

 • Zamenjava odra v prostorih gasilskega doma in ureditev dvorane za kulturne in druge prireditve (VO Senožeti)
  Nakup premičnega odra, premične razsvetljave (na stojalih) ter premičnega ozvočenja za izvedbo različnih prireditev v organizaciji različnih društev na območju vaškega odbora Senožeti.


Zapisnik Komisije za ugotavljanje izida glasovanja o projektnih predlogih, 18.11.2019

 


Izvedba izglasovanih projektov

KAKO NAPREDUJE IZVEDBA IZGLASOVANIH PROJEKTOV?

VO  Projekt Status Ocenjena 
vrednost
Realizirana 
vrednost*
Beričevo Obnova in razvoj prostora za medgeneracijsko druženje ZAKLJUČEN 31.900 € 31.760 €
Dol Umiritev prometa v Vidmu in Zaborštu ZAKLJUČEN 6.000 € 5.458,23 €
Dol Postavitev kovinske varovalne ograje pri Mlinščici od obrata JUB Videm do lokalne ceste v Vidmu ZAKLJUČEN 7.172 € 6.080,85 €
Dol Varno vaško jedro ZAKLJUČEN 6.500 € 15.839,64 €
Dolsko Izgradnja avtobusne postaje Vinje ZAKLJUČEN 12.945 € 3.672,54 €
Dolsko Ureditev sprehajalnih poti v Dolskem in Petelinjah ZAKLJUČEN 5.480 € 4.725 €
Klopce Ureditev vaškega jedra pri sv. Križu ZAKLJUČEN 8.000 € 4.365,23 €
Klopce Osvežitev fasade in obnovitev napisa in freske na Gasilskem domu Klopce ZAKLJUČEN 7.000 € 6.300,17 €
Klopce Ureditev opreme na hidrantnih točkah ZAKLJUČEN 6.000 € 4.783,81 €
Laze Nujna ureditev javne ceste št. 563 k.o. Laze, dolžine 120 m DELNO IZVEDENO 13.000 € ? €
Laze Ureditev pred leti že obstoječe rekreacijske površine ob Savi se ne izvede 5.000 € 0 €
Senožeti Zamenjava odra v prostorih gasilskega doma in ureditev dvorane za kulturne in druge prireditve ZAKLJUČEN 13.500 € 14.139,66 €


Neporabljena sredstva participativnega proračuna iz leta 2020, ki bodo ob zaključku vseh projektov posamezni vaški skupnosti ostala v dobrem, gredo v rezervni sklad, in bodo, kot obljubljeno, porabljena izključno za potrebe dotične vaške skupnosti.

Dostopnost