Participativni proračun 2023 - mladi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

N0V0ST!

Vabilo k sooblikovanju  novega proračuna za leto 2023: projekt participativni proračun »Po izboru mladih«

Občina, ki prepoznava mladinsko delo je razvojno naravnana občina. Mladi so naša prihodnost zato jih je smiselno upoštevati in podpirati. Želimo, da mladi ostanejo v lokalnem okolju in ga s svojimi idejami sooblikujejo. Navdihuje jih odprtost za spremembe in so slika sveta v katerem živimo. S projektom »Po izboru mladih« bodo le ti dobili kompetence in izkušnje vodenja projektov. Zato smo se na Občini Dol pri Ljubljani odločili, da jim damo možnost sooblikovati lokalno skupnost s svojimi idejami.

Željko Savič, župan

VABILO!

»Po izboru mladih!« je priložnost za vse mlade iz občine Dol pri Ljubljani, da v okviru poziva participativnega proračuna uresničite ideje za mladinske projekte.

Mlade občane pozivamo, da do 16.12. 2022 oddajo svoje pobude za projekte, ki bi prispevali k boljšem okolju za mlade v naši občini. Menimo, da sami najbolje veste, kaj mladim v  naši občini manjka, da bi bilo življenje bolj kakovostno, zabavno, poučno in zanimivo.

Predlogi niso vezani na posamezne vaške skupnosti. Prijavitelj je lahko vsak občan ali predstavnik neformalne skupine občanov, ki ima stalno prebivališče v občini Dol pri Ljubljani in v letu priprave participativnega proračuna dopolni najmanj 15 let in ni starejši 29 let. Po pomoč pri pripravi projektnih predlogov se lahko obrnete tudi na občinsko upravo, za posvet pišite na elektronski naslov obcina@dol.si.

Vrednost predlaganega projekta ne sme biti manjša od 500 EUR in ne večja od 40.000 EUR z vključenim DDV. Projektni predlogi morajo biti popolni in podani ob upoštevanju pogojev ter v roku. Po pomoč pri pripravi projektnih predlogov se lahko ves čas obrnete tudi na občinsko upravo, za posvet ali pomoč pri pripravi ter prijavi predloga pišite na elektronski naslov obcina@dol.si.

Glasovanje o projektnih predlogih bo možno  v prostorih Občine (v glavni pisarni), in sicer obdobju enega meseca, od 16. 1. do 17. 2. 2023. V glasovanju lahko sodelujejo le osebe s stalnim prebivališčem v občini Dol pri Ljubljani, ki so stare od 15 do vključno 29 let. Glasovalo pa se za tiste predlagane projektne predloge, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost projektov in jih bo Komisija za izvedbo participativnega proračuna uvrstila na listo za glasovanje. V proračun za leto 2023 se uvrstijo projekti z največ glasovi, vse do zapolnitve predvidenega finančnega okvirja, ki znaša skupaj 40.000 EUR 

Mladi občani, želimo si slišati vaše ideje, zato lepo vabljeni k sodelovanju in oblikovanju prvega participativnega proračuna za mlade v Občini Dol pri Ljubljani!

MERILA ZA PROJEKTNE PREDLOGE

 1. Predlog projekta mora prispevati k uresničevanju javnega interesa na območju občine Dol pri Ljubljani.
 2. Predlog projekta mora biti takšen, da je njegova izvedba v pristojnosti Občine Dol pri Ljubljani (na občinskih zemljiščih oziroma občinski infrastrukturi ali pa je potrebno pridobiti soglasje lastnika) in ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.
 3. Predlog projekta še ni bil uvrščen v Načrt razvojnih programov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023.
 4. Predlog projekta ne sme biti v nasprotju z zakonodajo ali urbanističnimi akti.
 5. Predlog projekta ne ustreza pogojem pridobitve nepovratnih sredstev iz drugih občinskih razpisov.
 6. Predlog projekta mora biti realno izvedljiv v proračunskem letu 2023.
 7. Predlog projekta mora biti skladen z občinskimi prioritetami, ki zajemajo vsaj eno od naslednjih področij delovanja:
 • gospodarski oziroma turistični razvoj,
 • pospeševanje kulturnih dejavnosti, ohranjanje dediščine,
 • medgeneracijsko sodelovanje, skrb za zdravje (šport, rekreacija, ostalo),
 • skrb za okolje,
 • razvoj in urejenost vaških jeder,
 • samooskrbnost,
 • skrb za urejenost.
 1. Predlog projekta mora biti finančno ovrednoten med 500 EUR in 40.000 EUR (z DDV).
 2. Vsak predlog projekta mora biti posredovan na svojem obrazcu za prijavo projektnega predloga.
 3. Predlog projekta mora biti posredovan na Občino Dol pri Ljubljani do 16. 12. 2022, če bo oddan osebno, do 16. 12. 2022 do 24:00, če bo oddan po elektronski pošti na naslov obcina@dol.si oziroma do 16. 12. 2022, če bo oddan po navadni pošti (upošteva se poštni žig).

MERILA ZA PRIJAVITELJE

 1. Predlog projekta lahko prijavi oseba, ki je na dan oddaje projektnega predloga stara vsaj 15 let in ne več kot 29 let in ima stalno bivališče v Občini Dol pri Ljubljani.
 2. Posamezni prijavitelj lahko odda največ dva projektna predloga. V primeru, da bo posamezni prijavitelj oddal več kot dva projektna predloga, bo projektna predloga, ki se bosta uvrstila v nadaljnjo obravnavo, določil žreb.
 3. Prijavitelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca in ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

 

»Po izboru mladih!« - v izvedbo gredo trije projekti

Mladi občani Dola pri Ljubljani ste do vključno 16. 12. 2022 na občino posredovali 5 projektnih predlogov, s katerimi želite izboljšati okolje za mlade v naši občini. Participativni proračun za mlade ni vezan na vaške odbore, prijavitelj pa je bil lahko vsak občan ali predstavnik neformalne skupine občanov, ki ima stalno prebivališče v občini Dol pri Ljubljani in v letu priprave participativnega proračuna dopolni najmanj 15 let in ni starejši od 29 let. Komisija je odločila, da se trije predlogi uvrstijo v direktno izvedbo.

Komisija za ocenjevanje projektnih predlogov v sestavi Špela Banič (predsednica komisije, občanka in predsednica OVK), Simon Prebil (občinska uprava), Sara Jaklič (občinska uprava) in Eva Vovk (občinska uprava) je 28.12.2022 vse predloge skrbno pregledala ter na podlagi meril za upravičenost predloge ovrednotila in preverila ustreznost finančne ocene. Vsebine, ki niso ustrezale merilom, je komisija izločila ali jih smiselno zamenjala na način, da se je ohranilo bistvo predlogov. Natančnejše obrazložitve komisije o tem, kaj se je s posameznim projektnim predlogom zgodilo, lahko preberete v zapisniku ocenjevalne komisije ter v ocenjevalni tabeli z obrazložitvami.

Podanih je bilo 5 predlogov, od katerih je komisija ugotovila, da so 3 ustrezni. Ker dosegajo skupno vrednost 17.500,00 EUR, se neposredno predlagajo za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre za naslednje predloge:

Naziv predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost

Band Battle (koncerti mladih bandov)

Organizacija raznovrstnih koncertov mladih ustvarjalcev iz naše občine z različnimi glasbenimi zvrstmi. Izbor bi ocenjevala strokovna žirija (znan glasbenik, producent in glasbeni kritik) ter glas ljudstva (glasovanje bi potekalo preko SMS). Zmagovalec bo prejel simbolično nagrado in dobil priložnost nastopiti na Dol festu 2024.

3.000,00

DOL FEST 2023

 

Organizacija večjega koncerta na igrišču za OŠ Janka Modra. Občani bi z glasovanjem sami izbrali slovenskega izvajalca. Koncert bi se izvedel pod sloganom »brez odpadkov« (povratna embalaža), pripomogel bi k večji prepoznavnosti občine.

 

13.500,00

Mladinska soba

 

Predlog predvideva ureditev mladinske sobe v Kmetskem domu Beričevo, s katero bi izboljšali druženje mladih v občini. Izvedel bi se nakup mize za namizni tenis in air-hockey ter nakup različnih družabnih iger. Mladi bi pridobili prostor za aktivno druženje in ustvarjanje novih idej.

 

1.000,00

 

Mladim predlagateljem velik HVALA za čas, skrb in trud, ki ste ga vložili v oblikovanje in prijavo predlogov. Izvedba projektov bo zagotovo pripomogla k kakovostnejšem okolju za mlade v naši občini.

 

Dostopnost