Aktualno

Izbrani so projektni predlogi participativnega proračuna

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 7.11.2020

»Po izboru občanov!«

Izbrani so projektni predlogi občanov, ki se uvrstijo na glasovanje. Spoštovani občani, vi odločite, kateri naj se izvedejo!

Občani Dola pri Ljubljani ste do vključno 30. 10. 2020 na Občino posredovali 18 projektnih predlogov, s katerimi želite izboljšati kakovost življenja na območju vašega vaškega odbora. Komisija je odločila, da se 14 predlogov uvrsti na glasovanje, 3 predlogi pa gredo direktno v izvedbo. V občinskem proračunu je Občina za leto 2020 zagotovila 120.000,00 EUR za izvedbo projektov, in sicer po 20.000 EUR (z DDV) za posamezni vaški odbor. Krajani ste lahko predlagali projekte za izvedbo na območju vašega vaškega odbora, pri čemer vrednost posameznega projekta ni smela biti manjša od 2.000,00 in ne večja od 20.000,00 EUR. 

Letos vas je pri prijavi projektnih predlogov sodelovalo 14, nekateri z dvema prijavama, sopodpisnikov pa je bilo kar 24, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Najbolj aktivni ste bili prebivalci VO Dol s 7 predlogi (39 %) in VO Dolsko s 5 predlogi (28 %), sledili so vam prebivalci VO Klopce s 3 predlogi (17 %), VO Senožeti z 2 predlogoma (11 %) in VO Laze z 1 predlogom (6 %). Prebivalci VO Beričevo letos niste posredovali svojih predlogov.

 

VREDNOTENJE PROJEKTNIH PREDLOGOV

Komisija za ocenjevanje projektnih predlogov v sestavi Špela Banič (predsednica komisije, občanka in predsednica OVK), dr. Irena Auersperger (občanka), mag. Rok Prevc, Tajda Pantar, Jure Benčina in Eva Vovk (vsi občinska uprava) je med 3. 11. in 6. 11. 2020 vse predloge skrbno pregledala, se po potrebi posvetovala s prijavitelji ter predloge na podlagi meril za upravičenost ovrednotila in preverila ustreznost finančne ocene. Nekatere vsebine, ki niso ustrezale merilom, so bile izločene ali smiselno zamenjane na način, da se je ohranilo bistvo predlogov. Natančnejše obrazložitve komisije o tem, kaj se je s posameznim projektnim predlogom zgodilo, lahko preberete v zapisniku ocenjevalne komisije (PDF) ter v ocenjevalni tabeli z obrazložitvami (PDF).

Sedaj je na vrsti še sklepno dejanje pred samo izvedbo – glasovanje za najboljše projektne predloge. V nadaljevanju so navedeni projekti, ki se uvrstijo na glasovanje na območju posameznega VO.

 

NA GLASOVNJE UVRŠČENI PROJEKTNI PREDLOGI

Za območje vaškega odbora Dol je bilo podano 7 projektnih predlogov in se vsi uvrstijo na glasovanje.

Pri predlogih, ki so pred nazivom označeni z »*«, se v primeru izglasovanja prične pridobivati potrebna soglasje lastnikov (sosednjih) parcel, oziroma pristopiti k sklepanju pogodb o služnostni pravici občine na teh parcelah. Brez ureditve "lastništva občine" žal projekt nima podlage za izvedbo projekta.

ZAP. ŠT.

NAZIV PREDLOGA

KRATEK OPIS

VREDNOST

1.

OBNOVA TRIM STEZE

Obnova trim steze zamenjava dotrajanih naprav

10.000 EUR

2.

*SANACIJA MOSTU IN UREDITEV POTOKA PRED MOSTOM V ZABORŠTU

Sanacija mostu, postavitev varovalne ograje in ureditev potoka pred mostom v Zaborštu.

20.000 EUR

3.

USTAVIMO KOMARJE

Ozaveščanje in izobraževanje o tigrastih komarjih, izvedba akcije "ustavimo komarje", pregled javnih delov občine in praktična pomoč na terenu.

6.000 EUR

4.

IGRALNI DNEVI

Igralne aktivnosti za otroke z rekviziti in možnostjo svobodnega ustvarjanja v naravi – izvedba 1x mesečno (skupaj 12 terminov).

3.660 EUR

5.

*PLEZALNA STENA NA OŠ JANKA MODRA

Postavitev javno dostopne 10 m dolge (t.i. balvanske) plezalne stene na OŠ Janka Modra. Ureditev podlage za ublažitev padcev.

17.300 EUR

6.

BREZSKRBNO POGANJANJE KOLES PO OBČINI

Organizacija dogodkov za brezskrbno kolesarjenje po občini, ki predvidevajo zaprtje lokalnih cest za avtomobile, najem redarjev za usmerjanje prometa, varno vožnjo s kolesi na poligonu in malico na cilju. Organizira se 10 izvedb.

10.000 EUR

7.

ŠPORTNA ABECEDA ZA OTROKE

Različne gibalne vsebine v domačem okolju in na prostem (atletska abeceda, rolanje, igre z žogo, pohod, kolesarjenje, trim steza...). Program se izvaja 10 mesecev, 1x tedensko.

3.000 EUR

 

Za območje vaškega odbora Dolsko je bilo podanih 5 projektnih predlogov, od katerih se 4 uvrstijo na glasovanje.

Pri predlogih, ki so pred nazivom označeni z »*«, se v primeru izglasovanja prične pridobivati potrebna soglasje lastnikov (sosednjih) parcel, oziroma pristopiti k sklepanju pogodb o služnostni pravici občine na teh parcelah. Brez ureditve "lastništva občine" žal projekt nima podlage za izvedbo projekta.

ZAP. ŠT.

NAZIV PREDLOGA

KRATEK OPIS

VREDNOST

1.

*VEGOVA POT - QR KODE IN INFO TABLE O ZNAMENITOSTIH V OBČINI

Nadgradnja Vegove poti z moderno tehnologijo (QR kode, spletna stran, besedilo), popis znamenitosti v občini in postavitev 3 turistično-informativnih tabel v naseljih Dolsko, Kamnica, Vinje.

8.500 EUR

2.

JEKLENA VARNOSTNA OGRAJA OB CESTI DO JEMČEVEGA ZNAMENJA

Postavitev 200 m varovalne ograje ob najbolj nevarnem odseku ceste od Osredk do Jemčevega znamenja.

6.000 EUR

3.

ŠPORTNA ABECEDA ZA OTROKE

Različne gibalne vsebine v domačem okolju in na prostem (atletska abeceda, rolanje, igre z žogo, pohod, kolesarjenje, trim steza...). Program se izvaja 10 mesecev, 1x tedensko.

    3.000 EUR

4.

*IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE – VINJE

Izgradnja javne razsvetljave od naslova Vinje 8a do Vinje 19.

11.350 EUR

 

Za območje vaškega odbora Klopce so bili podani 3 projektnih predlogi in se vsi uvrstijo na glasovanje.

ZAP. ŠT.

NAZIV PREDLOGA

KRATEK OPIS

VREDNOST

1.

NAPELJAVA JAVNE RAZSVETLJAVE V ZAGORICI

Izgradnja javne razsvetljave od kmetije Prašnikar do zazidalnega otoka Zagorica 10/11 (Grič).

9.300 EUR

2.

POSTAVITEV VODNEGA HIDRANTA V ZAGORICI

Postavitev nademnega ali podzemnega vodnega hidranta za zagotavljanje požarne varnosti v Zagorici (z.o. 10/11).

2.350 EUR

3.

UREDITEV PROSTORA ZA GASILSKIM DOMOM KLOPCE

Ureditev travnatega prostora za GD Klopce (cca. 300 m2) – vzpostavitev prostora za gasilske vaje in tekmovanja, igrišča za rekreacijo, izhodišča za pohodnike na Murovico, parkirišče.

20.000 EUR

 

V IZVEDBO V LETU 2020 SO UVRŠČENI NASLEDNJI PROJEKTNI PREDLOGI

Za območje vaškega odbora Laze je bil podan 1 projektni predlog, ki se neposredno predlaga za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno.

ZAP. ŠT.

NAZIV PREDLOGA

KRATEK OPIS

VREDNOST

1.

SANACIJA CESTE V LAZAH

Sanacija ceste pred/za železniškim prehodom na cesti 549/11 v dolžini 60 m.

17.580 EUR

 

Za območje vaškega odbora Senožeti sta bila podana dva predloga, od tega eden za neporabljena sredstva iz leta 2020 in drugi za predvidena sredstva v letu 2021. Predloga sta ustrezna in se neposredno predlagata za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno.

ZAP. ŠT.

NAZIV PREDLOGA

KRATEK OPIS

VREDNOST

1.

VEČNAMENSKA LOPA

Postavitev večnamenske lope za shranjevanje opreme in orodij vseh društev, ki sodelujejo v Senožetih, ob enem pa tudi prireditveni oder za dogodke.

19.945 EUR

2.

VEČNAMENSKA LOPA

(NEPORABLJENA SREDSTVA
IZ 2020)

Zagotovitev osnovne dokumentacije in infrastrukture (izvedba podložne plošče ter vodovodnih in elektro napeljav) za postavitev večnamenske lope.

5.400 EUR

 

GLASOVANJE O PROJEKTNIH PREDLOGIH

Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim bivališčem v občini Dol pri Ljubljani, ki je na dan oddaje glasu dopolnil/-a 15 let. Vsak lahko glasuje samo v svojem imenu. Prebivalci posamezne vaške skupnosti boste lahko glasovali za predlagane projektne predloge za tisto vaško skupnost, v kateri imate stalno prebivališče.

Glasovalo se bo za največ 3 projekte iz seznama na območju, pri čemer bo najboljšemu projektnemu predlogu podelilo 3 točke, drugemu najboljšemu 2 točki in tretjemu najboljšemu 1 točko. Glasovnice, na katerih bo občan glasoval za več kot 3 predloge oz. bo pri projektnih predlogih zapisanih enako število točk ali število točk, ki je večje kot 3 (ter druge nepravilno izpolnjene glasovnice), bodo neveljavne.

V primeru, da bi dva ali več projektnih predlogov na glasovanju prejelo enako število glasov, se bo za uvrstitev projektov na seznam izglasovanih projektov opravilo žrebanje.

 


Glasovanje bo potekalo v prostorih Občine (v glavni pisarni),
in sicer od 9.11. do 30.11.2020 v času uradnih ur občinske uprave.

Za glasovanje je potreben osebni dokument!


 

Najkasneje v petek, 4. decembra 2020, bodo na spletni strani občine objavljeni rezultati glasovanja. S tem se bo delo za vas končalo, za občinsko upravo pa šele dobro pričelo.

Vsem velik HVALA za vaš čas, skrb in trud, ki ste ga vložili v povezovanje s sokrajani, v razmišljanje o potrebah vašega območja in prijavo predlogov. Hvala tudi za vsa vprašanja, obiske in predloge za nadaljnje izboljšave projekta »Po izboru občanov!«.

Dostopnost