Gibanje nas druži

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Naziv operacije: Gibanje nas druži - oživitev vaškega jedra Dolsko s preureditvijo otroškega igrišča in športnega prostora za medgeneracijsko druženje

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Začetek izvajanja aktivnosti operacije: 23.04.2020
Zaključek izvajanja aktivnosti operacije: 30.06.2021

Partnerji projekta: Občina Dol pri Ljubljani, ŠD Partizan Dolsko


Operacija predlaga ukrep oživitve vaškega jedra za izboljšanje kakovosti bivanja. S svojimi cilji predvideva infrastrukturno ureditev dotrajanega in nevarnega otroškega igrišča (zarjavela železna igrala, razpadajoči les, blato) ob osnovni šoli in vrtcu v Dolskem ter vzpostavitev športnega medgeneracijskega prostora v neposredni bližni z zunanjimi fitnes elementi in sodobno urbano opremo (klopce, koši). Urejeno okolje je javno dostopno vsem prebivalcem in bo v svoji novi podobi in izboljšani ponudbi ponovno privabilo različne generacije k druženju in gibanju na prostem. S predvidenimi animacijami prebivalstva (medijske objave, nenaslovljena pošta), pobudami delujočim društvom in organizacijam v okolici (društvo upokojencev, turistično društvo, osnovna šola, vrtec idr.) ter predvsem z vzpostavitvijo novega vadbenega programa bo operacija prispevala oživitvi vaškega jedra in hkrati k izboljšani kakovosti bivanja.

Poudarek operacije je na ureditvi otroškega igrišča in fitnesa na prostem (t.i. street workout), ki se nahajata v neposredni bližini vrtca in osnovne šole v Dolskem. Z vzpostavitvijo prostora za medgeneracijsko druženje operacija spodbuja aktivno preživljanje prostega časa in večgeneracijsko druženje. Investicija v ureditev okolja predstavlja večinsko naložbo projekta. 

Kot podpora investiciji bodo oblikovane vadbe pod nadzorom izkušenega vaditelja primerne za različne ciljne skupine in izvedena strokovna predavanja o zdravem načinu življenja in gibanju s praktičnim prikazom vaj, katere lahko poslušatelji uporabljajo v vsakdanjem življenju. 

Končni uporabniki operacije bodo predšolski otroci in učenci OŠ in vrtca v Dolskem, ki bodo urejeno igrišče lahko uporabljali tako med šolskimi odmori in uro športne vzgoje kot tudi v podaljšanem bivanju. Vzpostavljen prostor za medgeneracijsko druženje lahko šola uporabi za izvajanje programa dela projekta Simbioza, ki spodbuja druženje otrok s starimi starši. Končni uporabnik urejenega športnega prostora bo prav tako ŠD Partizan Dolsko, ki bo vadbe še naprej izvajal na postavljenih fitnes napravah. 


Projekt je tematsko razdeljen na 8 aktivnosti, nekatere vključujejo več korakov:

Predstavitev projekta in dela LAS prebivalcem naselij Dol, Dolsko in Videm

Pred vsebinskimi aktivnistmi operacije je predviden promocijski dogodek, ki bo zajemal predstavitev projekta, predstavitav aktivnosti LAS Srce Slovenije ter mreženje deležnikov.  

Priprava dokumentacije za ureditev otroškega igrišča in prostora za medgeneracijsko druženje, zbiranje končnih ponudb za izvedbo in nakup opreme

Aktivnost predvideva razvoj pripravljenega IP-ja in pripravo potrebne projektne dokumentacije tako za ureditev otroškega igrišča kot tudi za ureditev prostora za medgeneracijsko druženje. Zbrane bodo končne ponudbe izvajalcev terenskih del ter opreme (igrala, fitnes naprave). 

Izvedba 3 predavanj na temo zdravega nažina življenja

Športno društvo Partizan Dolsko bo v sodelovanju z občino organiziralo 3 strokovna predavanja na temo zdravega načina življenja in gibanja s praktičnim prikazom uporabnih vaj. Predvidene teme se dotikajo zdrave drže hrbtenice, razvijanja moči z gibanjem in vadbo na prostem. V okviru aktivnosti bodo pripravljena in poslana vabila, animalo se bo prebivalce k udeležbi, pripravljene bodo kratke novičke za objavo na komunikacijskih kanalih.

Priprava okoljske informacije za prebivalce, ozaveščanje prebivalstva o ohranjanu okolja

Zbrane bodo okoljske informacije za prebivalce, katere bodo nadgrejene s primeri dobrih praks. Namen aktivnosti je ozaveščanje prebivalstva o pomenu ohranjanja čistega okolja. Informacije bodo javno objavljene.

Ureditev otroškega igrišča

Aktivnost predvideva odstranitev obstoječih dotrajanih igral, rušenje temeljev in materiala odvoz na deponijo, pripravo in ureditev terena za postavitev nove opreme ter dobava potebnega materiala. Nakupljena in montirana bodo 3 otroška igrala in urbana oprema (klopce, koši za odpadke). Sledi okoljska  ureditev parka s tlakovanjem po načrtu projektanta. 

Ureditev ombočja večgeneracijskega druženja (fitness na prostem)

Ureditev območja za fitnes na prostem predvideva pripravo in ureditev terena ter dobavo potrebnega materiala. Nakupljena in montirana bodo 4 orodja za fitness na prostem. Uredila se bo javna razsvetljava. 

Oblikovanje vadbenega programa s športnim vaditeljem

Telesna aktivnost je pomembna za kakovostno življenje v vseh življenskih obdobjih. Ena izmed možnosti in priložnosti za vadbo so tudi fitnes naprave na prostem. Ker večina ljudi ne zna pravilno izvajati vaj, tudi niso motivirani, da bi jih občasno izvajali. Prav zato je poleg postavitve fitnes naprav na prostem, pomemno v sodelovanje v operaciji povabiti tudi strokovnjaka, ki je udeležencem na voljo tako za predstavitev uporabe fitnes naprav kot tudi ostalih vaj, ki se jih lahko izvede na lokaciji, kjer so naprav nameščene. Za dolgotrajno motivacijo je pomebna stalna prisotnost vaditelja. Vadba na prostem pripomore tudi okoljski ozaveščenosti, saj za samo izvedbo ni potrebna dodatna infrastruktura (telovadnica, itd.).

V okviru projekta se oblikujejo trije pilotni (poizkusni) vadbeni programi. Posamezen program se izvaja približno 2 meseca (september, oktober), s prisotnostjo vaditelja 1x tedensko po 1,5 ure:

  • Gibanje na prostem v ZLATIH letih! - vadbene enote so namenjene starostni skupini nad 60 let. Pomembno je zavedanje, da v pozni starosti ostanemo vitalni in ohranjamo gibalne ter funkcionalne sposobnosti na stopnji, ki nam omogočajo učinkovito gibanje. Poleg predstavitve vadbenih elementov, ki jih pokriva posamezna lokacija (vključno z napravami za fitnes na prostem), obsega še elemente korektivne gimnastike, razgibavanja in vaj za krepitev posameznih mišičnih skupin. Program se običajno izvaja v dopoldanskem času.
  • MIGANJE za vse generacije! - vadbene enote so namenjene starostni skupini nad 18 let. Poleg zavedanja, da je redna telesna dejavnost ena od najpomebnejših sestavin zdravege življenskega sloga, je v ospredju tudi druženje več generacij. Poleg predstavitve vadbenih elementov, ki jih pokriva posamezna lokacija (vključno z napravami za fitnes na prostem), obsega še elemente korektivne gimnastike, razgibavanja in vaj za krepitev posameznih mišičnih skupin. Program se običajno izvaja v popoldanskem času.
  • JUTRI pa res ZAČNEM! - prav telesno nedejavno prebivalstvo predstavlja ciljno skupino ljudi, ki bi jo bilo treba na neki način osvestiti o pomenu gibanja ter jo usmeriti v zdrav življenjski slog. Praksa kaže, da pri razmeroma velikem odstotku omenjene populacije obstaja notranja želja po ukvarjanju s športno rekreacijo. Vadbene enote so namenjene začetnikom, ki se prvič srečajo s vodeno vadbo. Poleg predstavitve vadbenih elementov, ki jih pokriva posamezna lokacija (vključno z napravami za fitnes na prostem), izbor vaj temelji na načelih funkcijske vadbe (vadbe gibalnih vzorcev), ki jih potrebujemo za učinkovito opravljanje pomembnih (specifičnih) vsakodnevnih življenjskih zahtev. Program se  običajno izvaja v popoldanskem času.

Prebivalce naselij Dol, Dolsko, Videm se bo povabilo k udeležbi na pripravljenig programih, dobrodošli so tudi občani iz ostalih naselij. 

Najpogosteje obiskani program se izvaja dalje do junija 2021 in predvideva najem vaditelja (8 mesecev, 1x tedensko, 1.5 ure, udeležba 15 oseb). Po zaključenem programu se opravi preverjanje uspešnosti programa. Za udeležence programa se oblikujejo vprašalniki o zadovoljstvu in idejnih predlogih za nadaljne delo ter aktivnosti.     

Zaključni dogodek s predstavitvijo rezultatov projekta

Ob zaključku projekta se organizira dogodek, na katerem se predstavijo rezultati in primeri dobrih praks iz projekta. Na dogodku je predviden spremljevalni program s športnimi aktivnostmi primernimi za vse ciljne skupine, medgeneracijsko druženje in mreženje. 

Dostopnost