Participativni proračun 2022

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Vabilo k sooblikovanju proračuna za leto 2022

 

»Po izboru občanov!«

Izbrani so projektni predlogi občanov, ki se uvrstijo na glasovanje. Spoštovani občani, vi odločite, kateri naj se izvedejo!

Občani Dola pri Ljubljani ste do vključno 29. 10. 2021 na občino posredovali kar 22 projektnih predlogov, s katerimi želite izboljšati kakovost življenja na območju vašega vaškega odbora. Komisija je odločila, da se 9 predlogov uvrsti na glasovanje, 6 predlogov pa gre direktno v izvedbo.

V občinskem proračunu smo v občini za leto 2022 zagotovili 120.000,00 EUR za izvedbo projektov, in sicer po 20.000 EUR (z DDV) za posamezni vaški odbor. Krajani ste lahko predlagali projekte za izvedbo na območju vašega vaškega odbora, pri čemer vrednost posameznega projekta ni smela biti manjša od 2.000,00 EUR in ne večja od  20.000,00 EUR. Zbiranje in prijava projektnih predlogov je potekala do 29. oktobra 2021.

Letos vas je pri prijavi projektnih predlogov sodelovalo 16, nekateri celo v dveh prijavah, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Najbolj aktivni ste bili prebivalci VO Beričevo in VO Dol, sledili so vam prebivalci VO Senožeti, VO Klopce in VO Dolsko. 1 prijava pa se je nanašala na območje VO Laze.

 

VREDNOTENJE PROJEKTNIH PREDLOGOV

Komisija za ocenjevanje projektnih predlogov v sestavi Špela Banič (predsednica komisije, občanka in predsednica OVK), dr. Irena Auersperger (občanka) in Valentina Brečko (občinska uprava) je 3. 11. 2021 vse predloge skrbno pregledala ter na podlagi meril za upravičenost predloge ovrednotila in preverila ustreznost finančne ocene. Vsebine, ki so se podvajale, je komisija združila, nekatere vsebine, ki niso ustrezale merilom, izločila ali jih smiselno zamenjala na način, da se je ohranilo bistvo predlogov. Natančnejše obrazložitve komisije o tem, kaj se je s posameznim projektnim predlogom zgodilo, lahko preberete  v zapisniku ocenjevalne komisije (PDF) ter v v ocenjevalni tabeli z obrazložitvami (PDF).

Sedaj je na vrsti še sklepno dejanje pred samo izvedbo - to je glasovanje za najboljše projektne predloge. V nadaljevanju so navedeni projekti, ki se uvrstijo na glasovanje na območju posameznega VO.

 

NA GLASOVNJE UVRŠČENI PROJEKTNI PREDLOGI

Za območje vaškega odbora Beričevo - Brinje je bilo podanih 6 projektnih predlogov, od katerih se 4 uvrstijo na glasovanje, in sicer:

Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost projektnega predloga

1

Ozvočenje in luči za Kmetski dom 

Predlog bi izboljšal kulturno ustvarjanje in uprizarjanje v občini. Nagovarja problem kulturnih prireditev v občini. Z novimi lučmi in ozvočenjem bi društvo Kud Jurija Fleišmana lahko ponudilo večji in bolj barvit kulturni program za vse generacije. Dvignili bi nivo druženja in povezanosti med prebivalci vseh generacij, ter tako okrepili skupnost in spodbudili solidarnost, ki je bila včasih v občini na višji ravni.

 

10.000,00

2

Povezava pokopališča in mrliške vežice v Beričevem

Od mrliške vežice do pokopališča ni urejene poti. Vrata na pokopališče obstajajo, poti do vrat ni. Potrebno bo tlakovanje, postavitev robnikov, zamenjava vrat, prestavitev žive meje vzporedno s potjo in proti mežnariji. Hkrati predlagamo, da se na širše poti  na pokopališču položijo tlakovci.

 

4.000,00

3

Hitrostne ovire v Beričevem 

Predlog zajema postavitev treh hitrostnih ovir, in sicer tam, kjer so postajališča za šolski avtobus. Zebra za prečkanje ceste bi bila sestavni del hitrostne ovire.

 

9.000,00

4

Merilnik hitrosti prometa 

Merilnik se montira na drog javne razsvetljave, kjer se priključi na napajalno napetost. Montira naj se na drog v bližini hišne št. Brinje 19.

3.000,00

 

 

Za območje vaškega odbora Dolsko, Petelinje, Vinje, Kamnica in Osredke so bili podani 3 projektni predlogi in vsi se uvrstijo na glasovanje, in sicer:

Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost projektnega predloga

1

Gibanje za zrela leta

 

Vadba bi bila namenjena skupini nad 60 let. Poleg predstavitve vadbenih elementov, ki jih pokriva posamezna lokacija v Dolskem, bi obsegala še elemente korektivne gimnastike, razgibavanja in vaj za krepitev posameznih mišičnih skupin. Del vadbe ob slabem vremenu bi se prenesel v telovadnico ali v  dvorano kulturnega doma v Dolskem. Vadba bi potekala 1x tedensko v dopoldanskem času s strokovnim vodjem.

 

2.000,00

2

Ograda platoja pri cerkvi v Vinjah

 

Ograditev platoja z ograjo. V primeru, da bi se plato uporabljal za igrišče, bi le-to igrišče ogradili, katera bi preprečevala žogi za igro, da bi uhajala proti cesti. Na stranici proti cerkvi in nasprotni strani bi se montirala tudi dodatna višinska mreža, ki bi bila snemljiva za zimski čas.

 

6.786,00

3

Ureditev potke in platojev za igrala v Vinjah pod cerkvijo

 

Pod igriščem je teren, kamor bi lahko umestili potko, klopi in igrala. Predlog obsega izgradnjo peščene poti od vznožja brega (parkirnih mest) do travnate ploščadi v serpentinah. Med posameznimi serpentinami se uredijo platoji za otroška igrala ter umestijo klopi. Uredi se tudi travnata potka, ki pelje po stopnicah do pokopališča in pot ob obzidju pokopališča.

 

13.740,00

 

Za območje vaškega odbora Klopce, Zagorica, Križevska vas in Vrh so bili podani 3 projektni predlogi, od katerih se 2 uvrstita na glasovanje, in sicer:

Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost projektnega predloga

1

Prenova otroškega igrišča Križevska vas

 

 

Postavitev otroških igral (zamenjava za obstoječa) za otroke različnih starosti in ohranitev urejene okolice (postavitev koša za smeti in klop za sedenje).

 

 

19.979,00

2

Ureditev ceste - odcep Klopce

 

Predlaga se ureditev ceste v Klopce in sicer od odcepa občinske ceste Kamnica - Križevska vas do hišne številke Klopce 6. Odcep je dolg približno 370 m. Potrebna je celostna sanacija (odstranitev obstoječe mulde, priprava in utrditev za izdelavo nove mulde, prilagoditev obstoječih jaškov, ureditev bankine...)

 

20.000,00

 

 

V IZVEDBO V LETU 2022 SO UVRŠČENI NASLEDNJI PROJEKTNI PREDLOGI

Za območje vaškega odbora Dol, Videm, Kleče, Zaboršt, Zajelše in Podgora je bilo podanih 6 projektnih predlogov, od katerih je komisija ugotovila, da so 3 ustrezni. Ker dosegajo skupno vrednost 14.400,00 EUR, se neposredno predlagajo za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre za naslednje predloge:

Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost projektnega predloga

1

Nova drevesa na vročih točkah Občine 

Z zasaditvijo dreves na strateških lokacijah lahko zelo omilimo segrevanje cestišča, pločnikov, parkirišč in drugih tlakovanih površin. Najbolj problematične točke so v okolici pump-tracka, pred stavbo Občine, pred pošto in lekarno, okoli rondoja na Vidmu, parkirišče ob šoli, pred trgovino/kmetijsko zadrugo.

 

4.800,00

2

Koši in košarka za vse generacije 

Nakup in postavitev štirih košev na različne višine. Nakup 12 žog. Projekt bi se izvedel na šolskem igrišču OŠ Janka Modra, Videm.

 

5.400,00

3

Na Dolu nas druži Tek na smučeh 

Izvedba teh (v trajanju 3h) skupinskih tečajev smučarskega teka v klasični in drsalni obliki v obdobju od januarja do marca 2022, ki se glede na snežne razmere izvaja na slovenskih lokacijah, ki imajo urejene proge za tek na smučeh.  Št. Udeležencev na dogodek od 5 do 30. Izposoja opreme je všteta v ceno. Na lokacijo izvedbe tečaja se udeleženci pripeljejo sami.

 

4.200,00

 

Za območje vaškega odbora Senožeti so bili podani 3 projektni predlogi, od katerih je komisija ugotovila, da sta 2 ustrezna in se neposredno predlagata za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre za naslednja predloga:

Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost projektnega predloga

1

Povečanje otroškega igrišča v Senožetih

Število mladih družin v Senožetih raste, kar se kaže tudi z oddelkom vrtca. Za otroke si starši želimo čim več gibanja na svežem zraku, učenja igre, spretnosti, gibljivosti in koordinacije tudi na različnih igralih. Otroško igrišče v Senožetih pa je enako že vrsto let.

 

6.000,00

2

Dokončanje projekta iz leta 2021, večnamenska lopa

 

 

12.000,00

 

Za območje vaškega odbora Laze je bil podan 1 projektni predlog, ki se neposredno predlaga za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre za naslednji predlog:

Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost projektnega predloga

1

Ureditev povezovalne pešpoti na železniško postajo

Pot bi služila kot dostop prebivalcev z zgornjega dela vasi do železniške postaje. Pot bi uporabljali pohodniki proti Jančam. Potrebno bo nasuti odvečno zemljino po potrebi in nasuti ter utrditi ustroj s primernim gramozom.

 

7.700,00

 

 

GLASOVANJE O PROJEKTNIH PREDLOGIH

Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim bivališčem v občini Dol pri Ljubljani, ki je na dan oddaje glasu dopolnil/-a 15 let. Vsak lahko glasuje samo v svojem imenu. Prebivalci posameznega vaškega odbora boste lahko glasovali za predlagane projektne predloge za tisti vaški odbor, v katerem imate stalno prebivališče.

Glasovalo se bo za največ 3 projekte iz seznama na območju, pri čemer boste najboljšemu projektnemu predlogu podelili 3 točke, drugemu najboljšemu 2 točki in tretjemu najboljšemu 1 točko. Glasovnice, na katerih bo občan glasoval za več kot 3 predloge oz. bo pri projektnih predlogih zapisanih enako število točk ali število točk, ki je večje kot 3 (ter druge nepravilno izpolnjene glasovnice), bodo neveljavne.  Prav tako mora občan glasovati za vse projekte (največ 3) in jim podeliti oceno, sicer bo glasovnica neveljavna.

V primeru, da bi dva ali več projektnih predlogov na glasovanju prejelo enako število glasov, se bo za uvrstitev projektov na seznam izglasovanih projektov opravilo žrebanje.

Glasovanje bo potekalo v prostorih Občine (v glavni pisarni), in sicer od 15. 11. do 17. 12. 2021 v času uradnih ur občinske uprave. V primeru da volivec ne bo izpolnjeval pogoja PCT, bo glasovanje lahko opravil pred občinsko stavbo. Za glasovanje je potreben osebni dokument!

Vsem velik HVALA za vaš čas, skrb in trud, ki ste ga vložili v povezovanje s sokrajani, v razmišljanje o potrebah vašega območja in prijavo predlogov. Hvala tudi za vsa vprašanja, obiske in predloge za nadaljnje izboljšave projekta »Po izboru občanov!«.

 

OBČANI STE IZBRALI! V IZVEDBO GRE 11 PROJEKTOV!

Komisija za ugotavljanje izida glasovanja o projektnih predlogih za participativni proračun Občine Dol pri Ljubljani je v ponedeljek, 20. 12. 2021, ugotovila izid glasovanja. 

Na glasovanje je bilo uvrščenih 9 predlogov iz VO Beričevo - Brinje, VO Dolsko in VO Klopce, ki so bili skladni z merili participativnega proračuna. Glasovanja se je udeležilo 142 občanov, prebivalcev območij vaških odborov Beričevo - Brinje, Dolsko in Klopce, ki so izbrali 5 projektov. Iz VO Beričevo - Brinje je prispelo 44 % glasovnic (od tega 3 neveljavne), iz VO Dolsko 29 % glasovnic (od tega 5 neveljavnih) in 27 % iz VO Klopce (od tega 3 neveljavne).

Na območjih VO Laze, VO Dol in VO Senožeti je bilo že avtomatsko uvrščenih v izvedbo 6 projektov, saj za območje omenjenih vaških odborov ni bilo uvrščenega tolikšnega števila predlogov, da bi bilo glasovanje potrebno oziroma smiselno. Skupaj bo Občina Dol pri Ljubljani v letu 2022 tako izvedla 11 novih projektov iz naslova participativnega proračuna »Po izboru občanov!«. 

Izglasovani projekti, ki bodo umeščeni v občinski proračun za leto 2022, so predstavljeni v nadaljevanju in so rezultat glasovanja ter razpoložljivih sredstev za posamezno območje VO.

VAŠKI ODBOR

NAZIV PREDLOGA

VREDNOST

Beričevo-Brinje

Ozvočenje in luči za Kmetski dom

10.000 €

Beričevo-Brinje

Hitrostne ovire v Beričevem

9.000 €

Dolsko

Gibanje za zrela leta

2.000 €

Dolsko

Ureditev potke in platojev za igrala v Vinjah pod cerkvijo

13.740 €

Klopce

Prenova otroškega igrišča Križevska vas

19.979 €

Dol

Nova drevesa na vročih točkah občine

4.800 €

Dol

Koši in košarka za vse generacije

5.400 €

Dol

Na Dolu nas druži tek na smučeh

4.200 €

Senožeti

Povečanje otroškega igrišča v Senožetih

6.000 €

Senožeti

Dokončanje projekta iz leta 2021 -večnamenska lopa

12.000 €

Laze

Ureditev povezovalne pešpoti na železniško postajo

7.700 €

 

Izid glasovanja - VO Beričevo - Brinje

Iz VO Beričevo - Brinje se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 62 občanov. 59 glasovnic je bilo veljavnih, 3 neveljavne pa so bile izločene.

Izglasovana projekta, ki sta umeščena v občinski proračun za leto 2022 za območje VO Beričevo – Brinje:

- Hitrostne ovire v Beričevem,

- Ozvočenje in luči za Kmetski dom.

Skupna vrednost umeščenih projektnih predlogov je 19.000 EUR.

 

Izid glasovanja - VO Dolsko

Iz VO Dolsko se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 41 občanov. 36 glasovnic je bilo veljavnih, 5 neveljavnih pa je bilo izločenih.

Izglasovana projekta, ki sta umeščena v občinski proračun za leto 2022 za območje VO Dolsko:

- Ureditev potke in platojev za igrala v Vinjah pod cerkvijo,

- Gibanje za zrela leta

Skupna vrednost obeh umeščenih projektnih predlogov je 15.740 EUR.

 

Izid glasovanja - VO Klopce

Iz VO Klopce se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 39 občanov. 36 glasovnic je bilo veljavnih, 3 neveljavne pa so bile izločene.

Izglasovan projekt, ki je umeščen v občinski proračun za leto 2022 za območje VO Klopce:

- Prenova otroškega igrišča Križevska vas

Vrednost umeščenega projektnega predloga je 19.979 EUR.

 

Izvedba predlogov v VO Laze, VO Dol in VO Senožeti

Projekti iz območja VO Laze (Ureditev povezovalne pešpoti na železniško postajo), VO Senožeti (Povečanje otroškega igrišča v Senožetih in Dokončanje projekta iz leta 2021 -večnamenska lopa) in VO Dol (Nova drevesa na vročih točkah občine, Koši in košarka za vse generacije in Na Dolu nas druži tek na smučeh) gredo ravno tako v izvedbo, kljub temu, da zanje glasovanje ni bilo izvedeno.

Vrednost umeščenega projekta iz VO Laze je 7.700 EUR, vrednost umeščenih predlogov iz VO Senožeti je skupaj 18.000 EUR  in vrednost umeščenih predlogov iz VO Dol je skupaj 14.400 EUR.

 

VAŠKI ODBOR

NAZIV PREDLOGA

STATUS

OCENJENA VREDNOST

REALIZIRANA VREDNOST

Beričevo-Brinje

Ozvočenje in luči za Kmetski dom

ZAKLJUČEN

10.000 €

9.993,42 €

Beričevo-Brinje

Hitrostne ovire v Beričevem

ZAKLJUČEN

9.000 €

5.132 €

Dolsko

Gibanje za zrela leta

ZAKLJUČEN

2.000 €

924 €

Dolsko

Ureditev potke in platojev za igrala v Vinjah pod cerkvijo

SE DELNO IZVEDE V 2023 – problem s soglasjem ZVKD

13.740 €

0 €

Klopce

Prenova otroškega igrišča Križevska vas

ZAKLJUČEN

19.979 €

22.694,43  €

Dol

Nova drevesa na vročih točkah občine

ZAKLJUČEN

4.800 €

4.259,88 €

Dol

Koši in košarka za vse generacije

ZAKLJUČEN

5.400 €

2.217,35 €

Dol

Na Dolu nas druži tek na smučeh

V TEKU

4.200 €

0 €

Senožeti

Povečanje otroškega igrišča v Senožetih

V TEKU

6.000 €

- POGODBA ZA 16.733 €

Senožeti

Dokončanje projekta iz leta 2021 -večnamenska lopa

V TEKU

47.000 €

Glej tabelo 2021

Laze

Ureditev povezovalne pešpoti na železniško postajo

ZAKLJUČEN

7.700 €

7.800 €

 

Zapisnik Komisije za ugotavljanje izida glasovanja o projektnih predlogih, 20.12.2021

 

Dostopnost