Splošna pravila in pogoji uporabe sistema za avtomatizirano izposojo koles »Po kolo«

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

1. člen
(PREDMET STORITVE SISTEMA ZA IZPOSOJO KOLES)

Sistem za avtomatizirano izposojo koles na območju LAS Srce Slovenije se imenuje »Po kolo« in je enotna storitev, ki jo zagotavljajo tri občine. S to storitvijo se omogoči javni samopostrežni dostop do koles.

Postaje za izposojo in vračila koles v sistemu »Po kolo« se nahajajo v:

 • Občini Dol pri Ljubljani (1 postaja),
 • Občini Litija (1 postaja),
 • Občini Šmartno pri Litiji (1 postaja).

V prilogi splošnih pogojev (PRILOGA 1: Seznam postaj) je seznam kolesarskih postaj, ki se tekom leta lahko spremeni. Lokacije (zemljevid postaj) je objavljen na spletnih straneh občin, ki so lastnice oz. nosilke sistema »Po kolo«.

Na vsaki postaji je 10 ključavnic za kolesa, ki so elektrificirane in primerne za priklop klasičnih koles in polnjenje električnih koles.


2. člen
(KONTAKTNI PODATKI)

Kontaktni podatki lastnika sistema (občine)

Kontaktni podatki lokalnih upraviteljev sistema

Kontaktni podatki klicnega centra

Občina Dol pri Ljubljani

Dol pri Ljubljani 1
1262 Dol pri Ljubljani

T: 01 530 32 40
E: obcina@dol.si

Občina Dol pri Ljubljani

Dol pri Ljubljani 1
1262 Dol pri Ljubljani

T: 01 530 32 40
E: obcina@dol.si

Klicni center
(težave pri uporabi sistema)

T: 01 530 53 03

Občina Litija

Jerebova ulica 14
1270 Litija

T: 01 896 34 20
E: obcina.litija@litija.si

TIC Litija
(Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o.)

Valvazorjev trg 10
1270 Litija

T: 059 940 503
T: 070 700 484
E: info@visitlitija.si

Klicni center
(težave pri uporabi sistema)

T: 01 530 53 03

Občina Šmartno pri Litiji

Tomazinova ulica 2
1275 Šmartno pri Litiji

T: 01 896 27 70
E: info@smartno-litija.si

TIC Šmartno 
(Javni zavod Bogenšperk)

Staretov trg 25
1275 Šmartno pri Litiji

T: 040 856 568
E: turizem@bogensperk.si 

Klicni center
(težave pri uporabi sistema)

T: 01 530 53 03


3. člen
(UVODNE DOLOČBE)

V splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 • »sistem« je sistem za avtomatizirano izposojo koles sistema »Po kolo«;
 • »splošni pogoji« so splošni pogoji dostopa in uporabe sistema;
 • »lastnik« sistema so tri občine navedene v 2. členu splošnih pogojev;
 • »upravitelj« sistema je pravna oseba, ki upravlja s sistemom in je izbran s strani vsakega nosilca, kot upravitelj storitev sistema;
 • »klicni center« je center kamor uporabniki lahko pokličejo za dodatne informacije in pomoč, v primeru kraje koles, poškodb ali okvar koles ter pri težavah pri uporabi sistema (telefonska številka: 01 530 53 03);
 • »uporabnik« je oseba, ki uporablja storitev sistema;
 • »obrazec za registracijo« je obrazec za ustvarjanje uporabniškega profila in omogoča dostop do nakupa paketa;
 • »e-registracija« je postopek ustvarjanja uporabniškega računa preko spleta ali mobilne aplikacije MOBILN.si;
 • »e-plačilo« je postopek plačila preko spleta oziroma izvedba digitalnega plačila;
 • »navodila« so navodila o uporabi storitev sistema;
 • »vzdrževalec« sistema je oseba, ki tehnično vzdržuje kolesa in urbano opremo sistema;
 • »soglasje« je soglasje starša, skrbnika oz. zakonitega zastopnika mladoletne osebe;
 • »obdobje uporabe« storitev sistema je obdobje dostopa do storitev sistema, ki ga občine letno objavijo na svojih spletnih straneh (pod zavihkom »Po kolo«);
 • »paket« je kombinacija storitev sistema, ki si jo izbere uporabnik;
 • »postaja« je lokacija, na kateri se nahajajo kolesa, terminal, ključavnice in na kateri se uporabnik prijavi v sistem ter si izposodi in vrne kolo;
 • »račun uporabnika« je profil uporabnika, ki si ga ustvari ob registraciji in je pogoj za izbiro paketa;
 • »mobilna aplikacija« MOBILN.SI je uradna mobilna aplikacija, na voljo za pametne naprave z operacijskimi sistemi na osnovi Android in iOS.

Splošna pravila in pogoji uporabe opredeljujejo uporabo sistema in obveznosti lastnika in uporabnika.

Splošna pravila in pogoji uporabe s podpisano izjavo o strinjanju s splošnimi pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike storitev sistema. Pri e-registraciji namesto podpisa, uporabnik z obkljukanjem potrdi strinjanje s splošnimi pogoji.

Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki (lastnika in uporabnika) kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh lastnika sistema »Po kolo«:

Lastnik sistema »Po kolo« si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev splošnih pogojev. Če ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh lastnika sistema. Uporabnike se o tem obvesti po elektronski pošti ali z opozorilom na zaslonu terminala ob prijavi.


4. člen
(OPREDELITEV POJMOV SESTAVE SISTEMA)

Sistem je sestavljen iz mreže postaj, katerih deli so terminal, urbano pohištvo, ključavnice, kolesa in informacijske table. Sistem omogoča javni dostop do koles, tako da si lahko uporabniki sistema na postaji sami izposodijo kolesa za uporabo v skladu s splošnimi pogoji.

Postaja vsebuje:

 • samopostrežni terminal z LCD zaslonom, občutljivim na dotik, preko katerega se uporabnik prijavi, izposoja kolesa ter ima dostop do uporabniškega profila in zemljevida sistema z zasedenostjo postaj;
 • za LCD zaslonom je čitalec kartic,
 • terminal se povezuje in komunicira s strežnikom ter tako skupaj z ostalimi postajami tvori sistem za avtomatizirano izposojo koles;
 • urbano pohištvo sestavljajo nosilci in deli postaje, ki tvorijo ogrodje in nosijo ključavnice in table;
 • ključavnice (10 na vsaki postaji) so škatlaste oblike, služijo varnemu zaklepanju koles in so enakomerno razporejene po dolgi cevi (nosilcu), delu urbanega pohištva. Na vsaki ključavnici je srebrn gumb, ki ga uporabnik pritisne, preden vzame kolo iz ključavnice. V vsaki ključavnici je prostor za eno kolo. Vse ključavnice so primerne za polnjenje električnih koles.

Ključavnice za kolesa in kolesa so označena in oštevilčena. Na vsaki postaji so ključavnice oštevilčene z zaporednimi številkami 1 do 10.

Vsaka občina je lastnica petih koles (treh navadnih in dveh električnih koles). Kolesa so označena z oznako občine lastnice. Oznaka je sestavljena iz dveh črk, ki predstavljajo občino (DL – Dol pri Ljubljani, LI – Litija, ŠM – Šmartno pri Litiji), kateri sledi zaporedna štirimestna številka kolesa in oznaka tipa kolesa (N – navadno, E – električno). Simbolični primeri oznake kolesa: DL0001N, LI0010E, ŠM0008N.

Kot posredni del sistema se šteje mobilna aplikacija MOBILN.si, ki uporabnikom sistema »Po kolo« omogoča izposojo koles na postajah, pregled postaj in razpoložljivosti koles v sistemu, vpogled v uporabniški profil. Obstoječi uporabniki sistema za prijavo v aplikacijo in nadaljnje dostopanje do storitev sistema uporabljajo svoje veljavno uporabniško ime in geslo.


5. člen
(USTVARJANJE UPORABNIŠKEGA RAČUNA in NAKUP PAKETA)

Uporabniški račun je mogoče ustvariti:

1.  preko mobilne aplikacije MOBILN.si (e-registracija),

2.  osebno na sedežu lokalnega upravitelja (v poslovnem času) z izpolnitvijo obrazca Prijavnica za uporabo storitev sistema za izposojo koles »Po kolo« z izjavo (PRILOGA 3).

Nakup enega od paketov je pogoj za ustvarjanje računa.

V primeru ustvarjanja uporabniškega računa preko aplikacije MOBILN.si ter spletnega plačila (e-plačilo), so le-ta procesirana s strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

V primeru osebne registracije pri lokalnem upravitelju mora uporabnik k izpolnjeni in podpisani prijavnici za uporabo storitev sistema za izposojo koles »Po kolo« z izjavo na vpogled predložiti veljaven osebni dokument. Pri registraciji preko spleta pa svojo identiteto potrdi ob izvedbi spletnega plačila.

Uporabnik se zavezuje, da bo morebitne spremembe podatkov najkasneje v 8 dneh sporočil upravitelju. To lahko stori po elektronski pošti ali osebno na sedežu lokalnega upravitelja.

Uporabniki, ki opravijo e-registracijo uporabniškega računa, prejmejo podatke o registraciji po elektronski pošti, v tem primeru je vnos točnega e-naslova uporabnika obvezen. V primeru nepopolne registracije se uporabnika pozove k dopolnitvam. V primeru, da uporabnik ne posreduje dopolnitev pravočasno ali so dopolnitve neprimerne, lahko upravitelj v skladu s splošnimi pogoji registracijo zavrne.

Ob uspešni registraciji uporabnik prejme uporabniško ime in geslo za dostop do uporabniškega računa, ki nista prenosljiva. Za uporabo sistema se potrebno plačilo izbranega paketa.

Uporabniki storitev sistema so lahko vse fizične osebe, starejše od 14 let. Za osebe, ki še niso polnoletne, uporabniški račun ustvarijo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki, ki so dolžni obvestiti upravitelja, da bo uporabnik storitev oseba, ki še ni polnoletna, posredovati njene osebne podatke in podpisati soglasje (PRILOGA 4).

Uporabniško ime in geslo uporabniku s plačanim izbranim paketom omogočajo izposojo koles znotraj sistema v skladu s splošnimi pravili in vrnitev kolesa na izbrano postajo.

Po poteku veljavnosti paketa ima uporabnik še zmeraj aktivni uporabniški račun, nima pa možnosti izposoje koles. Za nadaljnjo uporabo sistema in izposojo koles je potrebno podaljšati pretečeni paket ali pa kupiti novega.


6. člen
(RAZPOLOŽLJIVOST STORITVE)

Storitev sistema »Po kolo« je vzpostavljena z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti.

Uporabnik lahko pri registraciji sistema, na njegovo izrecno željo, dodatno pridobi RFID uporabniško kartico in PIN kodo za uporabo sistema. Za kartico zaprosi lokalnega upravitelja, prevzame pa jo lahko na sedežu lokalnega upravitelja. Strošek izdaje uporabniške kartice krije uporabnik skladno s Cenikom storitev sistema za izposojo koles »Po kolo« (PRILOGA 2).

S plačilom uporabniških paketov se delno krijejo stroški vzdrževanja in popravila sistema ter vzdrževanja in popravila opreme.

Lastnik sistema »Po kolo« ter lokalni upravitelj vzdržujeta sistem tako, da je dostopen 24 ur na dan v obdobju uradnega delovanja storitve sistema. Izjema je višja sila.

Lastnik sistema ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih postajah sistema. V primeru zasedenosti ključavnic je uporabnik dolžan poskrbeti za varno hrambo kolesa oziroma kolo odpeljati do postaje, ki ima še prosto ključavnico, kar je razvidno na digitalnih zemljevidih, dostopnih na terminalu, spletnih straneh občin ali mobilni aplikaciji.

Po nakupu paketa lahko uporabnik začne sistem uporabljati takoj in ga uporablja vse dni v tednu z upoštevanjem časovne omejitve v trajanju 840 minut (oziroma 14 ur) na teden (v nadaljevanju: časovna razpoložljivost), vsak teden.

Časovno razpoložljivost za tedensko uporabo sistema lahko uporabnik koristi nepretrgoma ali si ga razporedi. Če uporabnik v tekočem tednu porabi ves razpoložljivi čas, do storitve ni upravičen do naslednjega tekočega tedna, ko se mu ponovno vzpostavi začetna časovna razpoložljivost (14 ur). Sistem se resetira vsako nedeljo ob polnoči. Izjema so osebe, ki ravnajo v nasprotju s splošnimi pogoji.

Delovanje sistema je zastavljeno sezonsko za tekoče leto, od spomladanskih do zimskih mesecev. Lastnik sistema lahko v zimski sezoni (ob prihodu dlje trajajočih nizkih temperatur) do prihoda spomladanske sezone pospravi vsa kolesa in zapre sistem ali pa zmanjša število koles v sistemu (onemogoči dostop do električnih koles). Lokalni upravitelj uporabnike obvesti o morebitnih sezonskih zapiranjih in ponovnih odpiranjih po elektronski pošti.

 

7. člen
(CENE IN NAČIN PLAČILA)

Nosilci sistema ponujajo pakete glede na veljavni Cenik storitev sistema za izposojo koles »Po kolo« (PRILOGA 2):

1. Letni paket (velja eno leto od dneva nakupa, omejitev uporabe 14 ur na teden)

Območje zajema izposojo in vračilo na vseh postajah sistema »Po kolo«.
Cena letnega paketa za uporabnika znaša: 10,00 EUR.

2. Dnevni paket (velja 24 ur od dneva nakupa)

Območje zajema izposojo in vračilo na vseh postajah sistema »Po kolo«.
Cena dnevnega paketa za uporabnika znaša: 3,00 EUR.

Plačilo nakupa izbranega paketa je možno v primeru e-registracije uporabniškega računa z e-plačilom ali pa na sedežu lokalnega upravitelja, kjer je plačilo paketa možno:

 • na Občini Dol pri Ljubljani: z gotovino;
 • na TIC Litija: z gotovino ali plačilnimi karticami;
 • na TIC Šmartno pri Litiji: z gotovino ali plačilnimi karticami.

Ob morebitnem izpadu delovanja sistema ali prenehanju uporabe sistema s strani uporabnika se vplačani znesek za paket ne vrača.

Izdaja RFID kartice ob registraciji je ob nakupu letnega paketa brezplačna, ob nakupu dnevnega paketa pa uporabnik plača RFID kartico 2,00 EUR. Za ponovno izdajo kartice se (npr. v primeru izgube kartice) uporabniku zaračuna 10,00 EUR. Plačilo ponovne izdaje kartice je možno samo na sedežu lokalnega upravitelja.

Spremembe cen veljajo od objave sprememb na spletnih straneh občin dalje. Vse cene vključujejo DDV.


8. člen
(UPORABA SISTEMA)

Kratka navodila in napotki za izposojo in uporabo koles:

 • Izberite kolo, ki si ga želite izposoditi in preverite, ali je brezhibno.
 • Pristopite k računalniškemu terminalu z LCD zaslonom in pritisnite na zaslon za začetek. Izberite jezik za komunikacijo in sledite navodilom. Uporaba sistema »Po kolo« je možna s predhodno prijavo na terminalu ali mobilni aplikaciji z vpisom uporabniškega imena in gesla.
 • Za izposojo koles ali ostale storitve sledite navodilom na zaslonu.
 • Če se odločite za izposojo kolesa, počakate da sistem preveri vse ključavnice in sporoči, katera kolesa so na voljo. Ponudil vam bo številke ključavnic s kolesi, ki so vam na voljo.
 • Ko izberete eno od koles, počakate da sistem obdela vašo izbiro, in jo potrdite. Priporočamo vam, da pred izbiro najprej preverite, če je kolo brezhibno za uporabo ter šele potem izberete kolo.
 • Po potrditvi imate na voljo 20 sekund časa da pristopite do ključavnice v kateri se nahaja izbrano kolo in pritisnete srebrni gumb, ki bo utripal v zeleni barvi, da odklenete ključavnico.
 • Po pritisku na gumb, kolo primite za sedež z eno roko ter krmilo z drugo roko, in z enim gibom rahlo prvo potisnete kolo naprej in potem povlečete kolo nazaj ter ga s tem odstranite iz ključavnice.
 • V primeru da vam iz kakršnegakoli razloga ne uspe odstraniti kolesa iz ključavnice, močno potisnite kolo nazaj v ključavnico, da se prepričate da je zaklenjeno, in ponovite postopek izposoje od začetka.
 • Po uspešni izposoji in opravljeni vožnji enostavno, samo močneje, potisnete kolo nazaj v ključavnico in ga s tem zaklenete. Pred odhodom obvezno vedno preverite, če je kolo dejansko zaklenjeno. V primeru, da ste kolo uspešno zaklenili, se vam bo gumb na ključavnici zasvetil v modri barvi.
 • V primeru, da gumb na ključavnici gori v rdeči barvi je to opozorilo, da kolesa niste pravilno vstavili zato morate postopek vrnitve še enkrat ponoviti.
 • V primeru da so ob vašem prihodu vse ključavnice zasedene ali pa na postaji ni prostih koles, vas prosimo, da o tem obvestite klicni center ter počakate do prihoda vzdrževalne službe ali pa se odpravite do druge postaje.
 • V primeru težav z delovanjem sistema (koles), težav pri registraciji ali administrativnih vprašanj, pokličite na številko klicnega centra (informacije). Ažurni kontakti so objavljeni na spletnih straneh občin.

Pri lokalnemu upravitelju so na voljo tudi ključavnice za zaklepanje najetega kolesa na terenu. Ključavnico za zaklepanje kolesa si lahko uporabnik izposodi za čas uporabe proti plačilu kavcije in jo nato vrne nazaj lokalnemu upravitelju ter dobi vrnjeno kavcijo v višini vrednosti dodatne ključavnice.


9. člen
(DOLŽNOSTI UPORABNIKA)

Uporabnik je dolžan koristiti storitev sistema s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji. Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil. Uporabnik je dolžan s kolesom ravnati tako, da je možnost poškodbe, uničenja ali izginotja minimalna. Uporabnik je dolžan o izgubi ali odtujitvi kartice takoj obvestiti lokalnega upravitelja.

Uporabnik storitev s podpisom obrazca Prijavnica za uporabo storitev sistema za izposojo koles »Po kolo« z izjavo (PRILOGA 3) oz. zaključeno e-registracijo sprejema splošne pogoje ter soglaša, da ima lastnik sistema v primeru kršitev splošnih pogojev pravico uporabniku zaračunati stroške opredeljene v 12. členu splošnih pogojev.

Uporabnik sistema, ki je mlajši od 18 let, mora ob uporabi kolesa nositi kolesarsko čelado, ki si jo je dolžan priskrbeti sam.

Ker uporabnik odgovarja za kolo od prevzema do vrnitve, je dolžan, da pregleda najpomembnejše dele izposojenega kolesa pred samo uporabo, predvsem pa preveri:

 • ustrezno pritrditev sedeža, pedal in košare;
 • ustrezno delovanje zvonca, zavor, sprednje in zadnje luči ter odsevnikov;
 • dobro splošno stanje okvirja, pnevmatik in krmila.

V primeru, da uporabnik ob pregledu kolesa ugotovi, da kolo ni tehnično brezhibno ali je kako drugače poškodovano, mora o tem takoj obvestiti klicni center na številko 01 530 53 03, v nasprotnem primeru se šteje, da je poškodba nastala v času njegove uporabe.

Če se ugotovi, da koriščenje kolesa poteka v nasprotju s splošnimi pogoji, je uporabnik dolžan vrniti kolo takoj po pozivu lokalnega upravitelja.


10. člen
(OMEJITVE UPORABE STORITEV)

Uporabnik svojega uporabniškega imena in gesla, uporabniške kartice in PIN kode in izposojenega kolesa ne sme posoditi, oddati v najem, odstopiti drugi osebi ali ju uporabljati na kakršen koli drugačen način, kot je navedeno v teh splošnih pogojih. Vsako tako ravnanje se šteje kot hujša kršitev splošnih pogojev in se lahko sankcionira z začasno blokado uporabniškega računa ali ukinitvijo uporabniškega računa in veljavnega paketa ter enostransko prekinitvijo pogodbe brez povračila stroškov nakupa. V takem primeru se temu uporabniku posledično zavrne možnost ponovnega ustvarjanja uporabniškega računa v tekočem letu.

Če v času, ko je kolo izposojeno, nastane škoda, zanjo odgovarja uporabnik oziroma lastnik uporabniške kartice, s pomočjo katere je bilo kolo izposojeno.

Za izposojeno kolo in podatke o uporabniškem računu, ki omogočajo dostop do sistema, odgovarja uporabnik in s tem prevzema odgovornost, da bo ravnal v skladu s splošnimi pogoji.

Uporabnik ima pravico in dolžnost, da kolo primerno uporablja v skladu s splošnimi pogoji. Primerna uporaba izključuje predvsem naslednje:

 • uporabo v nasprotju z veljavno zakonodajo na področju varnosti v cestnem prometu;
 • uporabo kolesa ob pogojih, ki lahko privedejo do poškodbe kolesa;
 • kakršen koli prevoz tretje osebe na kakršenkoli način;
 • uporabo kolesa na način, ki v nevarnost spravlja uporabnika ali tretjo osebo;
 • kakršno koli demontažo ali poskus demontaže ključavnic, celotnega kolesa ali njunih posameznih delov in naprav;
 • kakršnokoli neprimerno uporabo kolesa, vključno z obremenitvijo kolesa nad 200 kg in košare 5 kg.

Dostop do storitve oziroma uporaba kolesa, ki je del sistema, je prepovedana vsem mladoletnim osebam, mlajšim od 14 let, ne glede na to, ali imajo spremstvo ali ne.

Nosilec si pridržuje pravico ustavitve delovanja sistema za določen čas v primeru večjih in obsežnih poškodb sistema koles ali komponent ali v primeru večjih tehničnih napak.


11. člen
(ODGOVORNOST in IZJAVE STRANKE)

Za kakršnokoli škodo, ki nastane med uporabo kolesa, je odgovoren uporabnik.

Zakoniti zastopniki mladoletnega uporabnika odgovarjajo za vso škodo, ki jo neposredno ali posredno z uporabo storitve povzroči mladoletni uporabnik.

Vsaka izposoja, ki presega tedensko časovno razpoložljivost (14 ur na teden), se obravnava kot odtujitev kolesa, dokler se kolo ponovno ne pojavi. V primeru, da je v času izposoje uporabnika, kolo odtujeno, je uporabnik takoj dolžan javiti izginotje kolesa na telefonsko številko klicnega centa ali lokalnega upravitelja in krajo prijaviti policiji na telefonsko številko 113.

Kolo ostane v polnem obsegu v uporabnikovi izključni odgovornosti, dokler lokalni upravitelj ne prejme kopije prijave kraje policiji.

V primeru nezgode in/ali škodnega dogodka, v katerega je vpleteno kolo, je uporabnik dolžan vsa dejstva v zvezi z nezgodo ali škodnim dogodkom sporočiti na številko lokalnega upravitelja in po potrebi slediti navodilom lokalnega upravitelja. Kolo ostane v uporabnikovi odgovornosti, dokler ni zaklenjeno na postaji v ključavnici za kolesa ali dokler kolesa lastnoročno ne vrne lokalnemu upravitelju ali lastniku sistema.

Za poškodbe uporabnika pri uporabi kolesa, lastnik sistema ne odgovarja.

Po prevzemu kolesa v izposojo, uporabnik odgovarja za vsa dejanja, storjena s kolesom sistema in za vso materialno in nematerialno škodo, ki pri uporabi kolesa nastane njemu ali tretjim osebam. Sistem se uporablja na lastno odgovornost!


12. člen
(KRŠITVE)

V primeru manjših poškodb kolesa in delov kolesa, ki nastanejo kot posledica normalne rabe, lastnik sistema ne terja nobene odškodnine od uporabnikov, po uporabi katerih je bila ugotovljena poškodba. Za manjše poškodbe se štejejo poškodbe koles, ki po veljavnem ceniku serviserja vzdrževalca sistema znesek ne presega vrednosti 50,00 EUR in nastanejo pri normalni rabi kolesa (počena zračnica, poškodba luči, nedelovanje zvonca ipd.).

V primeru težjih ali namernih poškodb kolesa in delov kolesa lastnik sistema ustrezno ukrepa in uporabnika sankcionira z izrekom pogodbene kazni navedene v nadaljevanju tega člena. Za težje poškodbe se štejejo poškodbe koles, ki nastanejo namerno (poškodba baterije, menjalnika, motorja ipd.) in po veljavnem ceniku serviserja vzdrževalca sistema znesek presegajo vrednost 50,00 EUR.

V primeru prekoračitve tedenske časovne razpoložljivosti uporabe (14 ur) in v primeru, da uporabnik kolesa ne vrne po izteku tega časa, lokalni upravitelj:

 • po izteku razpoložljivega časa uporabnika pozove, da kolo nemudoma vrne nazaj v sistem;
 • po skupnem preteku 3 ur od neuspešno opravljenega telefonskega poziva k vračilu kolesa s strani lokalnega upravitelja se uporabniku odvzame in blokira dostop do sistema;
 • po preteku 14 ur od blokade dostopa do sistema se kolo začne voditi kot odtujeno, kraja se prijavi policiji in se obravnava po veljavni zakonodaji Republike Slovenije.

Primeri, navedeni v prejšnjem odstavku, in neodzivanje uporabnika na pozive lokalnega upravitelja se štejejo kot hujša kršitev splošnih pogojev in se v skladu s tem uporabniku onemogoči nadaljnji dostop do sistema.

V primeru deljenja dostopa do sistema (uporabnik tretji osebi odstopi svojo kartico ali uporabniško ime ali kolo ter s tem omogoči uporabo sistema), je uporabnik dolžan plačati kazen v višini 100,00 EUR, hkrati pa se mu prepove uporaba sistema za tekoče leto.

V primeru poškodb na kolesu, zaradi katerih ni možna nadaljnja uporaba tega kolesa, ali ob odtujitvi kolesa je uporabnik dolžan plačati pogodbeno kazen lastniku sistema, ki se zaračuna v višini vrednosti kolesa, in sicer v primeru poškodbe oz. odtujitve navadnega kolesa kazen v višini 600,00 EUR in v primeru poškodbe oz. odtujitve električnega kolesa kazen v višini 2.300,00 EUR. Prav tako se poškodbe oz. odtujitev obravnava kot hujšo kršitev, uporabnika se sankcionira z onemogočeno uporabo sistema v tekoči sezoni.

Uporabnike, ki nepravilno zaklenejo kolo v ključavnico (neupoštevanje navodil v 8. členu splošnih pogojev) ali pa ga ne zaklenejo, lastnik sistema kaznuje za neodgovorno uporabo koles z denarno kaznijo, in sicer za nezaklenjeno navadno kolo v znesku 80,00 EUR in za nezaklenjeno električno kolo v znesku 150,00 EUR. V primeru odtujitve nepravilno zaklenjenega kolesa je uporabnik odgovoren za malomarno ravnanje.


13. člen
(VARSTVO OSEBNIH PODATKOV)

V skladu s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) so vsi uporabniki seznanjeni s tem, da v namen delovanja sistema »Po kolo« in uveljavljanja morebitnih pravnih zahtevkov lokalnim upraviteljem dovoljujejo zbiranje, dostopanje, obdelovanje in hranjenje osebnih podatkov, ki so jih posredovali ob registraciji in so nujno potrebni za delovanje in vašo uporabo sistema. Ti podatki so:

 • ime in priimek uporabnika,
 • naslov (stalni/začasni), kraj, država,
 • podatek o osebnem dokumentu,
 • letnica rojstva,
 • telefonska številka,
 • elektronski naslov,
 • uporabniško ime,
 • številka uporabniške kartice,
 • čas in kraj izposoje kolesa – podatke o posamezni izposoji (katero kolo, na kateri postaji in ob kateri uri),
 • čas in kraj vračila kolesa – podatke o posamezni izposoji (katero kolo, na kateri postaji in ob kateri uri),
 • poraba sredstev in trenutno stanje sredstev na računu (valuta je čas),
 • kršitve naročniškega razmerja – preseganje dovoljenega časa za tedensko uporabo,
 • dodatni administratorski komentarji ob profilu uporabnika, ki so vidni samo osebju s pooblaščenim dostopom, ki lajšajo delovanje in preprečujejo zlorabe (npr. komentarji kot so izguba kartice, pogoste kršitve pravil, pogoste manjše poškodbe kolesa ob uporabi uporabnika ipd.),
 • komentarji, ki jih uporabnik pošlje upravljavcu (na postajah lahko uporabnik pod kontakt lahko pošlje sporočilo upravljavcu – od pohval in pritožb do prijave okvar),
 • ime in priimek mladoletne osebe,
 • ime in priimek zakonitega zastopnika,
 • naslov zakonitega zastopnika,
 • kraj zakonitega zastopnika,
 • telefonska številka zakonitega zastopnika,
 • elektronski naslov zakonitega zastopnika,
 • potrdilo o plačilu preko UJP (če je bilo plačilo tako izvedeno).

Navedeni osebni podatki se hranijo še 12 mesecev po preteku veljavnosti kupljenega paketa za sistem.

Za uporabo kontaktnega elektronskega naslova za pošiljanje promocijskih sporočil v zvezi s sistemom za avtomatizirano izposojo koles sistema »Po kolo«, morajo uporabniki podati posebno soglasje.

Lastnik sistema bo omogočil obdelavo in posredovanje osebnih podatkov izključno:

 • pooblaščenim osebam zaposlenim pri lastniku sistema,
 • pooblaščenim osebam zaposlenim pri upravitelju sistema,
 • pooblaščenim osebam zaposlenim pri pogodbenem vzdrževalcu sistema,
 • pooblaščenim osebam zaposlenim pri pogodbenem klicnem centru,
 • osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona ali podzakonskih predpisov.

Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Lastnik kolesarskega sistema

Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov sistema

Obdelovalci osebnih podatkov

Občina Dol pri Ljubljani

T: 01 530 32 40
E: obcina@dol.si

Občina Dol pri Ljubljani:

Kristina Mihič (glavna pisarna)

T: 01 530 32 40
E: obcina@dol.si

Zaposleni v občinski upravi in pogodbeni vzdrževalec sistema, ki izvajajo naloge v sklopu izvajanja sistema.

Občina Litija

T: 01 896 34 20
E: obcina.litija@litija.si

TIC Litija:

Mojca Hauptman

T: 059 940 503
T: 070 700 484
E: info@visitlitija.si 

Zaposleni v občinski upravi, zaposleni pri lokalnem upravitelju in pogodbeni vzdrževalec sistema, ki izvajajo naloge v sklopu izvajanja sistema.

Občina Šmartno pri Litiji

T: 01 896 27 70
E: info@smartno-litija.si

JZ Bogenšperk (TIC):

Maja Istenič

T: 040 856 568
E: turizem@bogensperk.si 

Zaposleni v občinski upravi, zaposleni pri lokalnem upravitelju in pogodbeni vzdrževalec sistema, ki izvajajo naloge v sklopu izvajanja sistema.

Lastnik sistema osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovale v tretjo državo (izven EU).

Uporabnik ima glede osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do popravka,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti,
 • pravico do ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).

Uporabnik lahko kadarkoli pri lastniku sistema ali lokalnemu upravitelju pisno prekliče izjavo o soglasju obdelovanja osebnih podatkov, ki jo je podal v skladu s prvim odstavkom te točke. V tem primeru obrazec Prijavnica za uporabo storitev sistema za izposojo koles »Po kolo« z izjavo (PRILOGA 3) ali e-registracija preneha veljati, uporabniku se strošek nakupa paketa ne vrne.


14. člen
(REŠEVANJE SPOROV)

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta lastnik sistema in uporabnik poskušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.


15. člen
(ODSTOP OD POGODBE)

Uporabnik lahko od pogodbe kadarkoli odstopi brez navajanja razlogov. O odstopu mora obvestiti lokalnega upravitelja sistema (kjer se je prvotno registriral), in sicer tako, da v pisni obliki poda odstopno izjavo.

Prav tako lahko lastnik sistema odstopi od pogodbe v primeru hujših kršitev s strani uporabnika. Ob odstopu od pogodbe se vplačani denarni znesek ne vrača, s čimer se uporabnik izrecno strinja.


16. člen
(SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV DOSTOPA IN UPORABE)

Uporabniki bodo o vseh spremembah teh splošnih pogojev avtomatsko obveščeni po elektronski pošti. Spremembe bodo prikazane tudi na spletnih straneh občin, ki so lastnike sistema.


17. člen
(DOSTOPANJE DO STORITVE SISTEMA PREKO POVEZANIH PLATFORM)

V primeru uporabe storitev in dostopanja do sistema »Po kolo« s pomočjo uradne mobilne aplikacije MOBILN.si veljajo za uporabnika vsi splošni pogoji dostopa in uporabe sistema navedeni v tem dokumentu.


18. člen
(POSLEDICE)

Posledice neupoštevanja teh splošnih pogojev nosi uporabnik.


19. člen
(PRIČETEK VELJAVNOSTI)

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem podpisa predstojnikov vseh treh lastnikov kolesarskega sistema »Po kolo« (županov) ter se prične uporabljati naslednji dan po objavi na spletni strani občin.

 

 

 

Dostopnost