Medobčinski inšpektorat, redarstvo

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Skupna občinska uprava Občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji

Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju skupna uprava) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 7/20) za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, urejanja prostora ter civilne zaščite in reševanje.

Področji medobčinskega inšpektorata in redarstva delujeta od ustanovitve organa, področje civilne zaščite in reševanja je pričel delovati  1. 12. 2020, področje urejanja prostora pa bo pričel z delovanjem po predhodnem soglasju vseh županov občin ustanoviteljic.

Sedež Medobčinskega inšpektorata:
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Številka pisarne: 35

Vodja skupne uprave:
Helena Kozlevčar, vodja organa – inšpektorica
T: 01 8963 469
T: 051 443 415
E: inspektorat.litija@litija.si 

Uradne ure:

Občina Dol pri Ljubljani,
Dol pri Ljubljani 1,
1262 Dol pri Ljubljani

vsaka prva sreda v mesecu, 15.00 - 16.30 
(v sejni sobi Občine)

Občina Litija,
Jerebova ulica 14,
1270 Litija
sreda, 8.00 - 10.00 
in vsaka tretja sreda na sedežni občini od 15.00 do 17.00 ali po predhodnem dogovoru kadarkoli

Občina Šentrupert,
Šentrupert 5,
8232 Šentrupert

vsaka druga sreda v mesecu, 14.00 - 16.00

Po telefonu in elektronski pošti so uradne ure v času poslovnega časa.

Poslovni čas:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Četrtek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 13.00

 


Delovna področja

Medobčinski inšpektorat

Zaposlena: inšpektorica Helena Kozlevčar - vodja organa

Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Medobčinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice.

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Naloge medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva se izvajajo na področju občinskih cest, kanalizacije, plakatiranja, vključevanja v redni odvoz in ravnanja s komunalnimi odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti, nad gradnjami, za katere po gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje ter na podlagi drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

 

Medobčinsko redarstvo

Občinski redarji opravljajo nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o javnem redu in miru (ZJRM-1), Zakonu o zaščiti živali (ZZZiv) ter odlokov občin ustanoviteljic in skrbijo za javno varnost in javni red na območju občin.

Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17; ZORed) je organizacijski predpis, s katerim je urejena pristojnost občine glede ustanovitve in organizacije ter določitve delovnega področja in nalog občinskega redarstva. Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.

Po ZORed so občinski redarji pooblaščene uradne osebe, ki skrbijo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
 • vzdrževati javni red in mir.

Pri opravljanju nalog in pooblastil občinski redarji lahko sodelujejo s policisti.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

 • opozorilo
 • ustna odredba
 • ugotavljanje identitete
 • varnostni pregled osebe
 • zaseg predmetov
 • zadržanje osebe
 • uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca(prisilna sredstva).

Nadzor nad občinskimi predpisi:

Zap.št.

Naziv predpisa

Objava

1

Odlok o občinskih cestah v občini Dol pri Lj

Ur.l. RS, št. 92/13

2

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Ur. L RS, št. 75/12

3

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Ur.l. RS, št. 47/06 in 90/07

4

Odlok o oskrbi s pitno vodo

Ur.l. RS, št. 47/06 in 90/07

5

Odlok o javnem redu in miru

Ur. l. RS, št. 26/17

6

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dol pri lj

Ur.l. RS, št. 12/20

7

Odlok o turistični taksi

Ur.l. RS, št. 72/18 in 17/19

8

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Dol pri Lj

Ur.l. RS, št. 40/15

9

Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v občini Dol pri Lj

Ur.l. RS, št. 51/09

Nadzor nad državnimi predpisi

Zap. št.

Naziv predpisa

Objava

1

Zakon o varstvu okolja; ZVO-1

Ur.l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in  30/16,

2

Zakon o cestah; ZCes-1

Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 in 10/18

3

Gradbeni zakon; GZ

Ur.l. RS, št. 61/17

4

Zakon o urejanju prostora; ZUreP-2

Ur.l. RS, št.61/17

5

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Ur.l. RS, št. 13/18

Prijava/pobuda nepravilnosti Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu je objavljena spodaj.

 

Področje civilne zaščite in reševanja

Zaposleni:
Domen Rozman, višji svetovalec
T: 051 443 417
E: domen.rozman@litija.si

Konkretne naloge s področja zaščite in reševanja na ravni občine določajo zakoni in podzakonski akti s tega področja. Glavne naloge lahko strnemo v naslednje sklope:

 • urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo,
 • zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,
 • načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
 • izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
 • organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
 • organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občin,
 • določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občinah,
 • določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
 • usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
 • določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občinah,
 • mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo,
 • druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi.

 

Dostopnost