Občinska uprava

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občina kot samoupravna lokalna skupnost v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki se nanašajo na prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so s predhodnim soglasjem občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom. Občinska uprava tako opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinska uprava kot občinski upravni organ izvaja naloge v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge ter strokovna in administrativna opravila za organe občine.


Sedež občinske uprave:
Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani


Uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 - 13.00
Sreda: 8.00 - 13.00, 15.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 12.00

 
Poslovni čas:

Ponedeljek: 8.00 - 14.00
Torek: 8.00 - 14.00
Sreda:  8.00 - 13.00, 15.00 - 17.00
Četrtek: 8.00 - 14.00
Petek: 8.00 - 12.00

 

Organizacija dela:

 

mag. Rok Prevc
Direktor občinske uprave

E: rok.prevc@dol.si 
T: 01 53 03 240

 

Področje: 

 • vodenje in usklajevanje dela občinske uprave
 • izvrševanje proračuna (na podlagi pooblastila župana)
 • koordinacija predloga proračuna, rebalansa in sprememb proračuna

Kristina Mihić

E: kristina.mihic@dol.siobcina@dol.si
T: 01 53 03 240

Področje:

 • vodenje glavne in sprejemne pisarne
 • rezervacija sejne sobe ter KD Dolsko
 • skrb za arhiv občine
 • področje izvajanja javne službe varstva živali

Darko Ilievski
Višji svetovalec za pravne zadeve

E: darko.ilievski@dol.si 
T: 01 53 03 246

Področje:

 • zastopanje občine v pravnih zadevah
 • pravna pomoč organom občine in občinski upravi
 • priprava pogodb, ki jih sklepa Občina
 • priprava predlogov odlokov in drugih pravnih aktov občine
 • priprava in vodenje postopkov javnega naročanja
 • priprava pravnih mnenj
 • informacije javnega značaja
 • urejanje kadrovskih zadev

Ivan Cifrek
Strokovni sodelavec za razvojne projekte in regionalno sodelovanje

E: ivan.cifrek@dol.si 
T: 01 53 03 244

Področje:

 • pomoč pri pripravi in izvajanju javnih naročil in drugih postopkov
 • pomoč pri načrtovanju, vzdrževanju in vodenju investicij
 • pomoč pri geodetskih izmerah in odkupih zemljišč
 • sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za izvajanje komunalne ter gradbene dejavnosti občine
 • projekti participativnega proračuna
 • dovoljenje za poseg v cestišče,
 • soglasje za zaporo ceste in spremembo prometnega režima,
 • soglasje za izvedbo prireditve
 • področje zaščite in reševanja (požarna varnost, civilna zaščita)
 • skrb za delo vaških odborov

Valentina Brečko Čebela

(porodniška odsotnost)
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve

E: valentina.brecko@dol.si 
T: 01 53 03 253

 

 

 

 

 

 

 

Področje:

 • spremljanje in nadzor nad vzdrževanjem javne infrastrukture
 • pomoč pri načrtovanju, vzdrževanju in vodenju investicij
 • načrtovanje vzdrževanja in vodenje investicij
 • pomoč pri nadzoru in ocenjevanju gradbenih in drugih tehničnih del
 • pomoč pri pripravi popisov gradbenih in drugih del
 • pomoč pri delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 • nadzor nad vzdrževanjem javne infrastrukture ter objektov v lasti občine
 • priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv

Saška Gojčič
Občinska urbanistka 
(zunanja sodelavka)

E: saska.gojcic@dol.si 
T: 01 53 03 253 (na telefon dosegljiva vsako sredo med 16. in in 18. uro)

Področje:

 • mnenje za skladnost s prostorskimi akti 

Ana Biser
Referentka

E: ana.biser@dol.si  
T: 01 53 03 254

 

 

Področje:

 • področje šolstva, otroškega varstva, športa in delovanja društev in mladinske politike
 • planiranje izvajanje, spremljane programov/projektov/razpisov na področju družbenih dejavnosti,
 • izvajanje šolskih prevozov

Anja Grosar
Strokovna sodelavka za
splošne zadeve III

E: anja.grosar@dol.si 
T: 01 53 03 251

Področje:

 • področje črpanja EU sredstev
 • priprava proračuna in zaključnega računa
 • regionalno sodelovanje in turizem
 • področje komuniciranja in odnos z javnostjo

Simon Prebil
Delovodja V

E: simon.prebil@dol.si
T: 01 53 03 247

Področje:

 • načrtovanje dela,
 • nadzorovanje drugih delavcev,
 • vodenje potrebnih evidenc,
 • sodelovanje pri izvajanju javnih naročil in drugih postopkov,
 • sodelovanje pri izvajanju investicij,
 • sodelovanje pri pripravi popisov del,
 • druge naloge po odredbi in navodilu župana ali direktorja občinske uprave
 • dovoljenje za poseg v cestišče,
 • soglasje za zaporo ceste in spremembo prometnega režima,
 • soglasje za izvedbo prireditve,

Primož Kovač
Višji svetovalec za investicije

E: primoz.kovac@dol.si
T: 05 93 36 212

Področje:

 • načrtovanje dela,
 • nadzorovanje drugih delavcev,
 • vodenje potrebnih evidenc,
 • sodelovanje pri izvajanju javnih naročil in drugih postopkov,
 • vodenje, izvajanje in koordiniranje investicij, vzdrževalnih del
 • skrb za grajeno javno dobro,
 • nadzor nad vzdrževanjem javne infrastrukture ter objektov v lasti občine,
 • druge naloge po odredbi in navodilu župana ali direktorja občinske uprave

 


Annemarie Jerman
Višji svetovalec za okolje
in prostor III

E: annemarie.jerman@dol.si
T: 05 93 36 214

Področje:

 • priprava projektnih pogojev ter soglasij v postopkih pridobivanja gradbenih in drugih dovoljenj, ter mnenj glede skladnosti s prostorskimi akti,
 • skrb za skladnost pitne vode s pravilniki in sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih,
 • skrb za urejanje prostora na občinski ravni in sodelovanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov,
 • svetovanje v zadevah urejanja prostora in gradnje objektov,
 • izdajanje potrdil iz uradnih evidenc (lokacijske informacije, predkupna pravica, ipd.),
 • sodelovanje v inšpekcijskih postopkih uzurpacije in degradacije prostora

 

Sara Jaklič (porodniška odsotnost)
Svetovalka za komunalne in gradbene zadeve

E: sara.jaklic@dol.si

T: 01 5303 244

 

 

 

 

Področje:

 • pomoč pri pripravi in izvajanju javnih naročil in drugih postopkov
 • pomoč pri načrtovanju, vzdrževanju in vodenju investicij
 • pomoč pri geodetskih izmerah in odkupih zemljišč
 • sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za izvajanje komunalne ter gradbene dejavnosti občine
 • projekti participativnega proračuna
 • dovoljenje za poseg v cestišče,
 • soglasje za zaporo ceste in spremembo prometnega režima,
 • soglasje za izvedbo prireditve
 • področje zaščite in reševanja (požarna varnost, civilna zaščita)
 • skrb za delo vaških odborov

Nataša Klemenčič 

Strokovna sodelavka za kulturne dejavnosti in razvojne projekte

E: natasa.klemencic@dol.si

T: 01 5303 248

 
 • izvajanje nalog v okviru letnega programa kulturne in društvene dejavnosti,
 • skrb za regionalno sodelovanje in razvojne projekte, sodelovanje pri izvajanju postopkov, pripravi gradiva in vodenju evidenc s področja financ in črpanja EU sredstev,
 • sodelovanje pri pripravi in oblikovanju strategij razvoja občine (kultura, šport, turizem, promet, gospodarstvo, ipd.),
 • opravljanje nalog s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi,
 • koordiniranje protokolarnih dogodkov,

 


Pomožni delavec II

 

 

Področje:

 • pomoč pri hišniških opravilih
 • pomoč pri vzdrževanju javnih površin in občinskih objektov

Čistilka II

 

 

 

 

Področje:

 • čiščenje in urejanje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev v lasti in upravljanju občine
 • čiščenje in urejanje okolice
 • skrb za delovanje ekološkega otoka
 • skrb za tehnično podporo pri izvajanju prireditev ter drugih dogodkov

Hišnik IV

Področje:

 • spremljanje in opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih
 • koordiniranje del pri vzdrževanju objektov, prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev v lasti in upravljanju občine
 • koordiniranje del pri izvajanju aktivnosti na terenu
 • skrb za urejenost javnih površin in pokopališč
 • skrb za tehnično podporo pri izvajanju prireditev ter drugih dogodkov
 • skrb za vzdrževanje občinskih prevoznih sredstev
 • hišniška dela in druga popravila

 

Delovanje občinske uprave je določeno v:

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 30/2008), z dne 25. 3. 2008

Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 32/2009), z dne 24. 4. 2009

Dostopnost