Občinska uprava

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občina kot samoupravna lokalna skupnost v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki se nanašajo na prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so s predhodnim soglasjem občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom. Občinska uprava tako opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinska uprava kot občinski upravni organ izvaja naloge v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge ter strokovna in administrativna opravila za organe občine.


Sedež občinske uprave:
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani


Uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 - 13.00
Sreda: 8.00 - 13.00, 15.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 12.00

 
Poslovni čas:

Ponedeljek: 8.00 - 14.00
Torek: 8.00 - 14.00
Sreda:  8.00 - 13.00, 15.00 - 17.00
Četrtek: 8.00 - 14.00
Petek: 8.00 - 12.00

 

Organizacija dela:


mag. Rok Prevc
Direktor občinske uprave

E: rok.prevc@dol.si 
T: 01 53 03 252

Področje: 

 • vodenje in usklajevanje dela občinske uprave
 • izvrševanje proračuna (na podlagi pooblastila župana)
 • koordinacija predloga proračuna, rebalansa in sprememb proračuna

Ana Biser
Referentka v glavni pisarni

E: ana.biser@dol.siobcina@dol.si
T: 01 53 03 240

Področje:

 • vodenje glavne in sprejemne pisarne
 • rezervacija sejne sobe ter KD Dolsko
 • skrb za arhiv občine
 • področje izvajanja javne službe varstva živali
 • urejanje zdravstvenega zavarovanja občanov

Darko Ilievski
Višji svetovalec za pravne zadeve

E: darko.ilievski@dol.si 
T: 01 53 03 246

Področje:

 • zastopanje občine v pravnih zadevah
 • pravna pomoč organom občine in občinski upravi
 • priprava pogodb, ki jih sklepa Občina
 • priprava predlogov odlokov in drugih pravnih aktov občine
 • priprava in vodenje postopkov javnega naročanja
 • priprava pravnih mnenj
 • informacije javnega značaja
 • urejanje kadrovskih zadev

Aleksandra Učakar
Svetovalka za družbene dejavnosti

E: sandra.ucakar@dol.si 
T: 01 53 03 243

Področje: 

 • področje športa, delovanja društev, sociale
 • področje šolstva, otroškega varstva
 • organizacija prireditev, tekmovanj, delavnic, izobraževanj
 • sodelovanje z javnimi zavodi in z drugimi organi s področja družbenih dejavnosti
 • področje zaščite in reševanja (požarna varnost, civilna zaščita)
 • skrb za delo vaških odborov
 • skrb za delo sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Suzana Jamšek
Višja svetovalka za okolje in prostor

E: suzana.jamsek@dol.si 
T: 01 53 03 254

Področje:

 • potrdila o namenski rabi zemljišča
 • lokacijska informacija
 • potrdila o prekdupni pravici
 • prostorsko načrtovanje
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
 • skrb za skladnost pitne vode lokalnih vodovodov in sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih
 • odločbe o komunalnem prispevku
 • informacije glede možnih posegov v prostor

Mojca Marinček
Višja referentka za komunalne in
gradbene zadeve

E: mojca.marincek@dol.si  
T: 01 53 03 248

Področje:

 • odkupi in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč za potrebe občine
 • skrb za izvajanje geodetskih izmer
 • skrb za občinsko premoženje
 • sodelovanje pri izvajanju gradenj in vzdrževanja
 • področje komunalne dejavnosti
 • skrb za izvajanje pogrebne dejavnosti
 • koordinacija čistilne akcije

Jure Benčina
Višji svetovalec za gradbene zadeve
in investicije

E: jure.bencina@dol.si 
T: 01 53 03 247

Področje:

 • načrtovanje vzrževalnih del
 • vodenje investicij
 • izvajanje javnih naročil in drugih investicijskih postopkov 
 • ocenjevanje gradbenih in tehničnih del
 • spremljanje in nadzor nad vzdrževanjem javne infrastrukture ter objektov v lasti občine

Saška Gojčič
Višja svetovalka za komunalne in
gradbene zadeve

E: saska.gojcic@dol.si 
T: 01 53 03 253

Področje:

 • spremljanje in nadzor nad vzdrževanjem javne infrastrukture ter objektov v lasti občine
 • inšpekcijski nadzor na področju gradenj
 • izvajanje javnih naročil in drugih investicijskih postopkov 

Tajda Pantar
Strokovna sodelavka VII/2-II

E: tajda.pantar@dol.si  
T: 01 53 03 251

Področje:

 • področje proračuna in financ
 • področje črpanja EU sredstev

* na porodniškem dopustu *


Eva Vovk
Strokovna sodelavka VII/2-II

E: eva.vovk@dol.siproracun@dol.si 
T: 01 53 03 251

Področje:

 • področje proračuna in financ
 • področje črpanja EU sredstev
 • področje turizma
 • urejanje spletne strani

* nadomeščanje sodelavke na porodniškem dopustu *


Andraž Arko
Hišnik IV

E: ...
T: ...

Področje:

 • spremljanje in opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih
 • koordiniranje del pri vzdrževanju objektov, prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev v lasti in upravljanju občine
 • koordiniranje del pri izvajanju aktivnosti na terenu,
 • skrb za tehnično podporo pri izvajanju prireditev ter drugih dogodkov
 • skrb za vzdrževanje občinskih prevoznih sredstev
 • hišniška dela in druga popravila

Urša Golob
Čistilka II

E: ...
T: ...

Področje:

 • čiščenje in urejanje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev v lasti in upravljanju občine
 • čiščenje in urejanje okolice
 • skrb za tehnično podporo pri izvajanju prireditev ter drugih dogodkov

 

Anže Valjavec
Traktorist strojnik IV

E: ...
T: ...

Področje:

 • upravljanje s traktorji in ostalimi kmetijskimi stroji, delo z delovnimi stroji
 • prevozi materiala, oseb in strojev
 • vzdrževanje cest in druge javne infrastrukture, ki jih ne izvaja koncesionar
 • čiščenje in urejanje javnih površin
 • vrtnarska dela
 • skrb za tehnično podporo pri izvajanju prireditev ter drugih dogodkov

 

Delovanje občinske uprave je določeno v:

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 30/2008), z dne 25. 3. 2008

Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 32/2009), z dne 24. 4. 2009

Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam

Dostopnost