Razpisi in objave

Javna naročila - Vzdrževanje občinskih cest do 15.3.2023


Datum objave:
23.12.2020
Datum zaključka:
31.1.2021 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila "Vzdrževanje občinskih cest do 15.3.2023" v odprtem postopku nasročila, skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril navedenih v priloženi razpisni dokumentaciji izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodboo.

Ponudnik lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posreduje naročniku preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila, najkasneje 24.1.2021 do 8:00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN, v skladu s točko 3 dokumenta »Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI« (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so del te razpisne dokumentacije in so objavljene na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 31.1.2021 do 10:00.

Dostopnost