Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2022


Datum objave:
10.8.2022
Datum zaključka:
30.9.2022
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, vabi vse upravičence, da v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo oddajo svojo vlogo za dodelitev pomoči za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki dotacije in subvencioniranih storitev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022 po shemi pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 .

Sredstva se dodelijo glede na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 199/21 in 49/22), in sicer za ukrep:

  • UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

Upravičenci do pomoči so posamezna kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi (imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji) in katerih naložba se izvaja na območju Občine Dol pri Ljubljani.

Upravičeni stroški so:

  • stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
  • nakup opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov na kmetijah ter za nekmetijske dejavnosti;
  • nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
  • splošni stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe (stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji).

Upravičenci do pomoči ne smejo pričeti z izvedbo naložbe pred objavo javnega razpisa. Vlagatelji lahko prijavijo naložbo, katero je moč zaključiti najkasneje do vključno 30. 11. 2022.

Rok za oddajo vlog je do vključno petka, 30. 9. 2022.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. 

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost