Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2022


Datum objave:
23.5.2022
Datum zaključka:
30.6.2022
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani (Ur. list RS, št. 68/03), ter proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Ur.l.RS, št. 15/2022), objavlja Občina Dol pri Ljubljani naslednji

J A V N I   R A Z P I S

za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2022.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost