Razpisi in objave

Javni razpisi - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Dol pri Ljubljani


Datum objave:
9.10.2020
Datum zaključka:
3.11.2020 do 12:00
Status:
Zaključen

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020, št. 4100-0003/2019-17, Občina Dol pri Ljubljani objavlja  naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani.

2. Predmet prodaje:

Predmet prodaje:

  • Zemljišče z ID znakom parcela 1761 56/13, v izmeri 658 m2. Zemljišče je v izključni lasti Občine Dol pri Ljubljani. Namenska raba: stavbno zemljišče.

Izhodiščna prodajna vrednost:

  • 98.700 EUR (150 EUR/m2)

Izhodiščne prodajne vrednosti ne vključujejo  DDV po stopnji 22%, ki ga poravna kupec.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu:      

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP  NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČE Z ID ZNAKOM PARCELA 1761 56/13« v glavno pisarno Občine Dol pri Ljubljani ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko, ter e-mail pošiljatelja.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe (6. in 7. odstavek 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18)).

Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni vplačati  varščino, kot garancijo za resnost ponudbe, potrdilo o vplačani varščini pa priložiti k ponudbi. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na podračun Občine Dol pri Ljubljani, odprt pri Banki Slovenije št.: 01100 - 0100002280, sklic 00 1761 -5613, s pripisom »varščina  za nakup zemljišča 1761 56/13«. Plačana  varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, Občina Dol pri Ljubljani njegovo varščino zadrži.

Ponudba mora vsebovati:

  1. a)    podatke o ponudniku (ime, priimek oz. firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično št., davčno št., št. transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine, kontaktne podatke);
  2. b)    ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene;
  3. c)    fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
  4. d)    potrdilo o vplačani varščini;
  5. e)    pooblastilo, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
  6. f)     izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb;
  7. g)    izjavo o vezanosti na dano ponudbo 60 dni od dneva za predložitev ponudb.

Ponudniki pošljejo ponudbe na priloženem obrazcu, obvezna priloga pa je potrdilo o plačilu varščine. Če varščina ne bo plačana ali bo plačana v prenizkem znesku, bo takšna ponudba izločena.

Ponudniki navedejo svojo ponudbeno ceno. V primeru, da ponudbena cena ne bo navedena, se bo štelo, da oddajajo ponudbo po izhodiščni ceni. Ponudbe s ponudbenimi cenami, nižjimi od izhodiščne, bodo izločene iz postopka prodaje.

Predmetna nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake, ki so oz. bi morale biti kupcu znane.

Predmetna nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo - kot najugodnejša ponudba se šteje najvišja ponujena cena.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če v tem času ponudnik ne bo sklenil pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima organizator pravico zadržati vplačano varščino.

Vse stroške v zvezi s predmetnim pravnim poslom (notarska overitev, DDV, vknjižba v zemljiško knjigo) poravna kupec.

4. Način in rok plačila kupnine:

Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Dol pri Ljubljani,. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

5. Potek razpisa: 

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o predmetnem zemljišču, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo v glavni pisarni Občine Dol pri Ljubljani, vsak delovni dan, od dne objave javnega zbiranja  ponudb dalje, na voljo pa je tudi na občinski spletni strani.

Rok za oddajo ponudb je torek 3.11.2020, do 12:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo potekalo  dne 4.11.2020, ob 10:00, v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani  (kletni prostori občinskega objekta). O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 od sprejema odločitve.

Postopek javnega odpiranja ponudb bo vodila komisija, imenovana s strani župana Občine Dol pri Ljubljani.

V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba ne bo dopolnjena z dnem, določenim za dopolnitev, je komisija ne bo upoštevala in jo bo kot nepopolno izločila.

Ponudbe, ki bodo prispela po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane.

Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani, Pravna služba, Darko Ilievski, tel. 01/ 5303 246, e-mail: darko.ilievski@dol.si.

Dostopnost