Razpisi in objave

Javna naročila - Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju Občine Dol pri Ljubljani do 30.6.2023


Datum objave:
15.12.2020
Datum zaključka:
17.1.2021
Status:
Zaključen

Spoštovani ponudniki!

Sporočamo vam, da je povezava do portala eJN, na katerem se lahko oddajo ponudbe za predmetno javno naročilo in je objavljeno na portalu www.enarocanje.si (https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=379347), NEAKTIVNA. Spodaj objavljamo aktivno povezavo, kateri prosim sledite za oddajo ponudbe:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23598

____________________________________

Oddaja predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Predmetno javno naročilo obsega vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju Občine Dol pri Ljubljani, in sicer:

 • upravljanje sistema javne razsvetljave,
 • redno vzdrževanje svetilk javne razsvetljave (tj. zamenjava pregorelih žarnic in dušilk, popravilo in menjava drogov ter čiščenje svetilk),
 • redno vzdrževanje kabelske infrastrukture in krmilnega sistema javne razsvetljave – prižigališč JR,
 • izvajanje interventnih del na poziv,
 • izvajanje vzdrževalnih del v javno korist,
 • izvajanje kontrolnih meritev,
 • izvajanje načrtovanih obnovitvenih del na infrastrukturi javne razsvetljave (po naročilu naročnika),
 • izvedba zamenjave svetilk javne razsvetljave (po naročilu naročnika),
 • obešanje zastav in druge opreme na drogove svetilk – obešanj, transparentov, novoletnih okrasitev in podobno (po naročilu naročnika),
 • promptno vnašanje sprememb v aplikacijo za javno razsvetljavo,
 • izvajanje večerne kontrole in pregleda delovanja celotne JR predvidoma enkrat mesečno oziroma po dogovoru. Trase z javno razsvetljavo se prevozi, zabeleži nedelujoče luči, izdela kratko poročilo, ter odpravi napake v dogovorjenem roku.

Vse ugotovljene okvare mora izvajalec popraviti v roku pet (5) dni, ki se šteje od dneva, ko je bila okvara ugotovljena. V kolikor gre za kompleksnejšo okvaro, ki zahteva večje posege mora izvajalec najpozneje en (1) dan od ugotovitve te kompleksnejše okvare, sanacijo le-te uskladiti z naročnikom. V primeru urgentnega posredovanja, v kolikor okvara predstavlja nevarnost za ljudi ali premoženje, mora izvajalce napako odpraviti v roku šest (6) ur, od njene ugotovitve.

Podrobnejši opis del je zajet v popisu del (Priloga št. 2), ki hkrati služi tudi kot predračunski obrazec.

Vsa vprašanja ponudniki postavljajo preko portala javnih naročil.

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane storitve. Ponudnik, ki ne bo ponudil vseh razpisanih storitev bo izločen iz ocenjevanja.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost