Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev Pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani


Datum objave:
20.2.2023
Datum zaključka:
9.3.2023 do 12:00
Status:
Zaključen

Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11, v nadaljevanju Pravilnik o koncesijah), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22, v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih), Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06 in 135/21), Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 78/00 in 100/05), Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 20/08), objavlja Občina Dol pri Ljubljani

JAVNI RAZPIS

za podelitev koncesije za izvajanje storitev Pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani

  1. Naziv in naslov koncedenta:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani, tel. 01/5303-240.

  1. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Dol pri Ljubljani.

Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Odlokom o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani.

 

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost