Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti »Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2020 - 2023«


Datum objave:
19.2.2020
Datum zaključka:
5.3.2020 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »VZDRŽEVALNA DELA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI ZA OBDOBJE 2020 - 2023« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 5.3.2020, do 10.00.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost