Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti »Rekonstrukcija JP 569611 v dolžini 300 m, Senožeti 41C-45«


Datum objave:
15.4.2019
Datum zaključka:
23.5.2019 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Rekonstrukcija JP 569611 v dolžini 300 m, Senožeti 41C-45« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Popisi del in tehnična specifikacija so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 23.5.2019, do 10.00.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost