Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022


Datum objave:
3.5.2022
Datum zaključka:
10.6.2022
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, vabi vse upravičence, da v skladu s to objavljeno razpisno dokumentacijo oddajo svojo vlogo za dodelitev pomoči za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki dotacije in subvencioniranih storitev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 [v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU] in pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 [v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU].

Sredstva se dodelijo glede na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 199/21 in 49/22), in sicer za naslednje ukrepe:

  • UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
    • PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
    • PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

  • UKREP 2: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode

  • UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

  • UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis

Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, imajo aktivno številko KMG-MID, ki je dejavna, kar se izkaže z računom prodaje kmetijskih proizvodov (npr. mleko, govedo, zelenjava) in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

Upravičenci do pomoči ne smejo pričeti z izvedbo naložbe pred objavo javnega razpisa. Vlagatelji lahko prijavijo naložbo, katero je moč zaključiti najkasneje do vključno 30. 11. 2022.

Rok za oddajo vlog je do vključno petka, 10. 6. 2022.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Odpiranje vlog bo potekalo v sredo, 15. 6. 2022, ob 9.00 uri na sedežu Občine Dol pri Ljubljani. Odpiranje vlog ne bo javno.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost