Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih


Datum objave:
27.9.2021
Status:
Veljaven

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Namen ukrepa je odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo in s tem povečanje samooskrbe v Sloveniji.

Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Podpora se dodeli samo za tiste površine, na katerih so bila dejansko opravljena agromelioracijska dela.

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju je zemljišče, ki je v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljeno kot kmetijsko zemljišče in je v skladu z Zakonom o kmetijstvu, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih površin vpisano kot 1410-zemljišče v zaraščanju, 1500-drevesa in grmičevje ali 2000-gozd.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 evrov. Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 evrov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje. Strnjena površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju ne sme biti manjša od 0,3 ha in je lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je potrebno upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

Vložitev vlog poteka od 4. 10. 2021 do zaprtja javnega razpisa, ki ga na spletni strani objavi MKGP. Vloga mora biti oddana na prijavnem obrazcu s prilogami in poslana s priporočeno pošto na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

Povezava do javnega razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-odpravo-zarascanja-na-kmetijskih-zemljiscih/

Dostopnost