Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem


Datum objave:
26.2.2020
Datum zaključka:
31.3.2020
Status:
Zaključen

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/0318/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/0862/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/1140/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19, SZ-1), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/0434/0462/0611/0981/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/2006 -UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št.  3/07 – UPB, 23/07 – popr.41/07 – popr.61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/1239/1652/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/1754/1721/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/2004 in 69/2005), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03142/0499/0862/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15), Občina Dol pri Ljubljani objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Rok za oddajo vloge je do 31.3.2020.

Vloga s pripadajočimi obrazci je na voljo v priponki in v glavni pisarni občine.

Dostopnost