Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov


Datum objave:
16.11.2020
Datum zaključka:
10.12.2020
Status:
Zaključen

Okrožno sodišče v Ljubljani je v Uradnem listu RS, št. 160/20 z dne 6. 11. 2020, objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Na podlagi 1. odstavka 45. člena Zakona o sodiščih (94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20; v nadaljevanju ZS), lahko kandidate za sodnike porotnike predlagajo predstavniški organi občin (občinski sveti) z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine. Politične stranke neposredno ne morejo predlagati kandidatov.

Število sodnikov porotnikov za območje posameznega okrožnega sodišča določi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, pri čemer se število sodnikov v občini določi v sorazmerju s številom prebivalcev posamične občine glede na število vseh občin in njihovih prebivalcev na območju okrožnega sodišča. Za območje Okrožnega sodišča v Ljubljani se bo imenovalo 300 sodnikov porotnikov. Za območje Občine Dol pri Ljubljani bodo imenovani trije (3) sodniki porotniki. Sodnike porotnike na podlagi posredovanih predlogov kandidatov imenuje predsednik višjega sodišča.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan RS, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik (42. člen Zakona o sodiščih).

Pri oblikovanju predlogov kandidatov je potrebno obvezno upoštevati 4. odstavek 462. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) in predlagati določeno število sodnikov porotnikov za mladoletnike izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

Kandidat za sodnika porotnika je lahko tudi oseba, ki že opravlja to funkcijo.

Pisni predlogi za kandidate morajo vsebovati podatke:

 1. priimek in ime
 2. kraj in datum rojstva ter EMŠO
 3. stalno prebivališče
 4. šolsko izobrazbo
 5. zaposlitev pri (vpišite naziv organizacije, kjer ste zaposleni)/upokojenec
 6. delo ki ga kandidat dejansko opravlja
 7. telefonsko številko doma ter mobilno številko
 8. elektronski naslov
 9. pisno soglasje kandidata, da podatke iz kazenske evidence pridobi Okrožno sodišče v Ljubljani
 10. za kandidate za sodnike porotnike za mladoletnike pa navedba, oziroma izjava o izpolnjevanju pogojev iz 4. odstavka 462 člena Zakona o kazenskem postopku
 11. izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih
 12. izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo
 13. izjavo, da je kandidat zdravstveno primeren in sposoben opravljati funkcijo sodnika porotnika
 14. kopijo potrdila o državljanstvu, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev

V kolikor želite, da za sodnika porotnika kandidirate kot kandidat Občinskega sveta  Dol pri Ljubljani, prosimo, da priloženo izjavo 1, oziroma izjavo 2 (če kandidirate za sodnika porotnika za mladoletnike), izpolnite ter ju podpisani pošljete do 10. 12. 2020 na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, ali po e-pošti na naslov: obcina@dol.si.

Dostopnost