Razpisi in objave

Javne objave - Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe z Občino Dol pri Ljubljani


Datum objave:
11.11.2021
Datum zaključka:
2.12.2021
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18; ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – MENJAVA NEPREMIČNIN

Po metodi neposredne pogodbe namerava Občina Dol pri Ljubljani skleniti menjalno pogodbo pod pogojem, da se vrednost premoženja, ki ga ima v upravljanju z zamenjavo ne zmanjša in da razlika v vrednosti med zamenjanimi nepremičninami ni večja od 20 odstotkov, vendar največ 80.000,00 EUR (1. odst. 55. čl. ZSPDSLS-1). Izjemoma lahko razlika v vrednosti med zamenjanimi nepremičninami preseže 20 odstotkov oziroma 80.000 eurov pod pogojem, da je ta razlika v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti in se brezplačno prenese v last države ali samoupravne lokalne skupnosti (2. odst. 55. čl. ZSPDSLS-1).

Upravljavec in izključni lastnik Občina Dol pri Ljubljana Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, menja nepremičnine:

  • ID znak parcela 1761 56/9 – v izmeri 95 m2
  • ID znak parcela 1761 56/13 – v izmeri 658 m2
  • ID znak parcela 1761 56/16 – v izmeri 45 m2
  • ID znak parcela 1761 906/5 – v izmeri  150 m2

za nepremičnino:

  • ID znak parcela 1761 57/5 – v izmeri 610 m2

Vse nepremičnine se nahajajo na območju stavbnih zemljišč.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu poslati kot priporočeno pošiljko najkasneje do 2.12.2021, na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno za nepremičnine, ki jih menja občina (brez DDV) ter naziv in kontaktne podatke ponudnika. Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane.

Z zainteresiranimi strankami se bodo pred sklenitvijo pogodbe opravila pogajanja o ceni.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.

Morebitna razlika v vrednosti zamenjanih nepremičnin bo pogodbeni stranki, katera bo te deležna upravičena, izplačana 30. dan po overitvi pogodbe, pri čemer bo to določilo bistvena sestavina pogodbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede predmetnih nepremičnin je Darko Ilievski, darko.ilievski@dol.si, tel.: 01 5303 246.

Župan Občine Dol pri Ljubljani lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Dostopnost