Razpisi in objave

Javne objave - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe


Datum objave:
26.1.2023
Datum zaključka:
15.2.2023
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18; ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

o prodaji solastniškega deleža 93/2000 na  nepremičnini parc. št. 536/3 k.o. 1807 – Temenica v izmeri 171 m2.

Predmetna nepremičnina se nahaja na območju stavbnih zemljišč, na njej pa stoji stavba št. 139 z uporabno površini 49,20 m2 (Dom združenja borcev na Debelem Hribu).

Najnižja ponudbena cena je 2.255,25 EUR.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu poslati kot priporočeno pošiljko najkasneje do 15.2.2023, na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani ali na elektronski naslov obcina@dol.si. Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno za nepremičnino, ki se prodaja (brez DDV) ter naziv in kontaktne podatke ponudnika. Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane.

V kolikor bo za nakup nepremičnin več interesentov, bodo z njimi opravljena dodatna pogajanja o ceni, pri čemer bo nepremičnina prodana najugodnejšemu ponudniku. Kupec se zaveže plačati prodajalcu kupnino v roku 30 dni po notarski overitvi podpisa, pri čemer je plačilo kupnine v roku bistvena sestavina pogodbe.


Kontaktna oseba za dodatne informacije glede predmetnih nepremičnin je Darko Ilievski, darko.ilievski@dol.si, tel.: 01 5303 246.


Župan Občine Dol pri Ljubljani lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Dostopnost