Razpisi in objave

Javne objave - Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči


Datum objave:
27.1.2023
Status:
Veljaven

Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči na območju občine Dol pri Ljubljani je izdelan v skladu z določili:

 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22)
 • Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21 in 54/22 – ZUJPP)
 • Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št.30/18 in 54/21)
 • Zakonom o prevozu nevarnega blaga, (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15),
 • Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19)

 

Izvedbenimi predpisi, na podlagi:

 • Ocene tveganja za železniško nesrečo, verzija 1.0, št. 842-1/2015/54-00061073 z dne 1. 9. 2015, ki jo je izdelalo Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije,
 • Ocene ogroženosti ob železniški nesreči v Republiki Sloveniji št. 8420-6/2018-5-DGZR, z dne 25.9.2018,
 • Ocene ogroženosti zaradi železniške nesreče v Ljubljanski regiji, iz meseca maja 2010,
 • Ocene ogroženosti Občine Dol pri Ljubljani ob železniški nesreči, iz meseca oktobra 2022,

 

Podlaga za pripravo ocene ogroženosti so raziskave, študije in druge strokovne podlage:

 • Podnebne, geografske, hidrološke, geološke, vegetacijske, seizmološke, ekološke in druge značilnosti ogroženega območja;
 • Prostorske značilnosti (gostota pozi danosti, lokacija pomembnih objektov za zaščito in reševanje, objektov, ki dodatno ogrožajo okolico, in drugo),
 • Gospodarske, prometne, energetske, demografske, kulturne, epidemiološke in druge značilnosti ogroženega območja.

 

Več v prilogi.

Datoteke

Načrt


Dostopnost