Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti s sklenitvijo okvirnih sporazumov »Geodetske storitve za obdobje 2020-2023«


Datum objave:
4.5.2020
Datum zaključka:
19.5.2020 do 10:00
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Mojca Marinček, mojca.marincek@dol.si , 01 53 03 248

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »GEODETSKE STORITVE ZA OBDOBJE 2020 — 2023« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom ZJN-3, s sklepanjem okvirnih IH - sporazumov skladno s 48. členom ZJN-3. 

Javno naročilo obsega geodetske storitve na območju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje 2020-2023. Naročnik si pridržuje možnost, da zmanjša in poveča obseg del, ali javnega naročila ne izvede, v primeru da ne zagotovi finančnih sredstev. Vrsta in obseg geodetskih storitev je razvidna iz popisa del – Priloga 1.

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnike, s katerim bo sklenil okvirne sporazume.

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17880

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost