Razpisi in objave

Javni razpisi - Fotografski natečaj »Naša kulturna dediščina«


Datum objave:
15.6.2020
Datum zaključka:
20.10.2020
Status:
Zaključen

Spoštovani fotografski ustvarjalci!

Vabimo vas, da sodelujete pri fotografskem natečaju za izbor fotografij za promocijo kulturne dediščine občine in mesto v občinskem koledarju za leto 2021. Pravila in pogoji za sodelovanje v fotografskem natečaju, ki ga organizira občina Dol pri Ljubljani, so objavljeni v prilogi, v nadaljevanju objavljamo skrajšano verzijo.

 

Organizator fotografskega natečaja »Naša kulturna dediščina« je Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: organizator).

Tema natečaja je kulturna dediščina na območju občine Dol pri Ljubljani. Varstvo in ohranjanje kulturne dediščine je namreč tako v državnem kot tudi občinskem interesu, saj dediščina zagotavlja stabilnost na vseh področjih trajnostnega razvoja.


Trajanje natečaja: 15. 6. 2020 – 20. 10. 2020


Fotografija mora jasno prikazovati elemente kulturne dediščine, ki imajo izrazit zgodovinski, arheološki, umetniški, znanstveni, družbeni ali tehniški pomen. Slike lahko prikazujejo tako snovno kot nesnovno kulturno dediščino. Fotografije so lahko tako detajli posameznih elementov kulturne dediščine. Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot občutljive, ter imeti moralno sporno ali protizakonito vsebino. V ocenjevanje bodo sprejeta samo dela, ki so nastala na območju občine Dol pri Ljubljani in bodo prikazovala elemente kulturne dediščine občine Dol pri Ljubljani.

Namen natečaja je razkriti izjemne naravne dragocenosti snovne in nesnovne kulturne dediščine v občini Dol pri Ljubljani ter osvetliti njen pomen, značilnosti in posebnosti. Z natečajem želimo pridobiti fotografsko gradivo za promocijo kulturne dediščine ter s tem nadgraditi prepoznavnost same občine. Del tega projekta predstavlja nadgradnja nove spletne strani, pri kateri želimo, da njeno podobo soustvarjate skupaj z nami. V natečaju bo izbranih tudi 13 najboljših fotografij, ki bodo objavljene v občinskem koledarju za leto 2021 in bodo nagrajene s simboličnim avtorskim honorarjem 50 € bruto na fotografijo. Tričlanska komisija bo fotografije izbirala po kriteriju: (1) skladnost s temo, (2) izvirnost, (3) sporočilnost, (4) kakovost oz. tehnična dovršenost fotografij.

Na natečaju lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Z oddajo fotografij vsi udeleženci natečaja potrjujejo, da se strinjajo s pravili in pogoji fotografskega natečaja »Naša kulturna dediščina«, ki so objavljena v prilogi. Vsi udeleženci se z oddajo fotografij strinjajo, da se njihova dela lahko uporabijo v promocijske namene občine Dol pri Ljubljani (z navedbo avtorja fotografije ob objavi). Avtor z oddajo fotografij na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice, zlasti tiste, ki mu bodo omogočile uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih za potrebe promocije kulturne dediščine iz območja občine Dol pri Ljubljani.

Udeleženci natečaja z oddajo prijave in fotografij organizatorju natečaja zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji fotografij oziroma, da so izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb. Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo. Vsak avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo in obdrži avtorske pravice za poslano fotografijo.

Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja na oddanih fotografijah na organizatorja prenesejo materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), zlasti tiste, ki bodo organizatorju omogočile uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih, javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij, reproduciranje fotografij v spletnem katalogu razstave, elektronsko reproduciranje na spletnih straneh in druge vrste uporabe fotografij za potrebe promocije občine Dol pri Ljubljani. Avtor s prenosom materialnih pravic na organizatorja dovoljuje, da organizator (v skladu z ZASP) objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je neizključen, je časovno in krajevno neomejen in vključuje pravico predelave. Organizator se zavezuje, da bodo spoštoval moralne avtorske pravice avtorja in bo v primeru javne priobčitve ali objave vsaka fotografija avtorsko označena.

Vsak avtor lahko pošlje do 25 fotografij in ne več kot 3 z enako vsebino (npr. največ 3 fotografije ene točke Vegove domačije). Vsak avtor lahko pošlje samo eno prijavnico (en portfolio).

Datoteke (fotografije) naj bodo v formatu JPG ali JPEG. Dovoljene so izključno horizontalne (ležeče) postavitve fotografij, zaželeno razmerje je 3:2. Minimalna dimenzija širine fotografije mora biti 3600 slikovnih pik, minimalna višina pa 2400 slikovnih pik. Dovoljena je kreativna raba fotografske optike (zoom efekt, makro fotografije), bliskavice in studijske razsvetljave. Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami je dovoljena v mejah, ko s posegi ne vpliva na vsebino fotografije.

Vsaka fotografija mora biti označena z zaporedno številko vpisa na prijavnici, imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografije (primer: 01_Janez Novak_Vegova Domačija). Na fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov ali logotipov.

Fotografije ne smejo biti posnete pred 1. januarjem 2019.

Fotografije v zaprti kuverti v obliki elektronskega zapisa na digitalnem mediju (CD/DVD ali USB) oddate v času uradnih ur v glavni pisarni občinskega urada oz. jih posredujete na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »za FOTO NATEČAJ«. Upoštevane bodo prijave, ki bodo odposlane najkasneje 20. 10. 2020 (upošteva se poštni žig). Digitalnih medijev ne bomo vračali. Ob oddaji fotografij je obvezno oddati oz. priložiti prijavnico, ki je objavljena v prilogi.

Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu eva.vovk@dol.si ali v času uradnih ur občinskega urada na telefonski številki 01 53 03 251.

Dostopnost