Aktualno

»Po izboru občanov!«

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 9.1.2023

Izbrani so projektni predlogi občanov, ki se uvrstijo na glasovanje. Spoštovani občani, vi odločite, kateri naj se izvedejo!

Občani Dola pri Ljubljani ste do vključno 16. 12. 2022 na občino posredovali kar 23 projektnih predlogov, s katerimi želite izboljšati kakovost življenja na območju vašega vaškega odbora. Komisija je odločila, da se 10 predlogov uvrsti na glasovanje, 4 predlogi pa gredo direktno v izvedbo.

V občinskem proračunu smo v občini za leto 2023 zagotovili 120.000,00 EUR za izvedbo projektov, in sicer po 20.000 EUR (z DDV) za posamezni vaški odbor. Krajani ste lahko predlagali projekte za izvedbo na območju vašega vaškega odbora, pri čemer vrednost posameznega projekta ni smela biti manjša od 2.000,00 EUR in ne večja od  20.000,00 EUR. Zbiranje in prijava projektnih predlogov je potekala do 16. 12. 2022.

Letos vas je pri prijavi projektnih predlogov sodelovalo 21, nekateri celo v dveh prijavah, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Najbolj aktivni ste bili prebivalci VO Beričevo in VO Dol, sledili so vam prebivalci VO Dolsko, VO Senožeti in VO Klopce. Za območje VO Laze nismo prejeli nobenega predloga.

Komisija za ocenjevanje projektnih predlogov v sestavi Špela Banič (predsednica komisije, občanka in predsednica OVK), Simon Prebil (občinska uprava), Sara Jaklič (občinska uprava) in Eva Vovk (občinska uprava) je 28. 12. 2022  in 5. 1. 2023 vse predloge skrbno pregledala ter na podlagi meril za upravičenost predloge ovrednotila in preverila ustreznost finančne ocene. Vsebine, ki so se podvajale, je komisija združila, nekatere vsebine, ki niso ustrezale merilom, izločila ali jih smiselno zamenjala na način, da se je ohranilo bistvo predlogov. Natančnejše obrazložitve komisije o tem, kaj se je s posameznim projektnim predlogom zgodilo, lahko preberete zapisniku ocenjevalne komisije ter v ocenjevalni tabeli z obrazložitvami.

Sedaj je na vrsti še sklepno dejanje pred samo izvedbo - to je glasovanje za najboljše projektne predloge. V nadaljevanju so navedeni projekti, ki se uvrstijo na glasovanje na območju posameznega VO. 

Za območje vaškega odbora Klopce, Zagorica, Križevska vas in Vrh so bili podani 3 projektni predlogi, vsi 3 se uvrstijo na glasovanje, in sicer:

Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost projektnega predloga

1

Sanacija odseka ceste v Zagorici

Predlog sanacije ceste zaradi usada. Sanacija naj se izvede glede na predpise stroke. Lokacijsko opredeljeno v Zagorici pred hišno številko 3, pri znaku za omejitev 40. Glede na sredstva naj se sanira usad v razdalji 20-100m.

20.000,00

2

Ureditev in dopolnitev otroškega igrišča Križevska vas - prenova faza 2

Nadaljevanje projekta iz 2022. Postavitev koša za smeti, klopi, pitnika, dodatne travne gume, peskovnika in zasaditev drevesa. Prenova stopnic do igrišča in ureditev dostopa do igrišča z vozički in kolesi

20.000,00

3

Ureditev ceste - odcep Klopce

Predlaga se ureditev ceste v Klopce in sicer od odcepa občinske ceste Kamnica - Križevska vas, do hišne številke Klopce 6 (370m). Ko se bo cesto saniralo bo tudi vozišče temu primerno širše in varnejše za uporabnike.

20.000,00

 

 

Za območje vaškega odbora Senožeti so bili podani 4 projektni predlogi, od katerih se 3 uvrstijo na glasovanje, in sicer:

Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost projektnega predloga

1

Oktoberfejst

Obuditev koncerta na igrišču v Senožetih. Streglo bi se litrsko pivo in klobase. Kot predskupine bi nastopali lokalni ansambli.

11.000,00

2

Postavitev kolesarnice v Senožetih

Ureditev kolesarnice na parc. št. 552/2. Ljudje bi tukaj lahko pustili kolo in šli na avtobus. Predlog je predvideval tudi ureditev makadamskega parkirišča, a za le-to ni dovolj prostora. Predlagano zemljišče 229/2, k.o. Senožeti, je sicer dovolj veliko, vendar je kmetijsko in ureditev parkirišča ni mogoča.

9.000,00

3

Dokončanje večnamenske lope

Dokončanje projekta iz 2021 in 2022. Uredi se notranjost lope (wc, elektrika, vodovod ipd.)

20.000,00

 

Za območje vaškega odbora Dol, Videm, Kleče, Zaboršt, Zajelše in Podgora je bilo podanih 5 projektnih predlogov, od katerih se 4 uvrstijo na glasovanje, in sicer:

Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost projektnega predloga

1

Imejmo se fajn! Zabavni večeri za osnovnošolce

 

Izpeljava projekta Imejmo se fajn! Zabavni večeri za osnovnošolce, ki so zasnovani na ideji druženja, sproščenega prostega časa med vrstniki. Organizacija 4 zabav na leto, s pomočjo animacijske skupine. Vsebino zabav se oblikuje po posvetovanju z osnovnošolci. Povabljeni bi bili učenci od 4. do 9. razreda. Prostor: mala dvorana v OŠ Janka Modra.

 

5.400,00

2

Obnova kapelice v Podgori

Predlog predvideva obnovo dotrajane kapelice v Podgori (zemljišče s parc. št. 518/3, k.o. Podgora).

6.000,00

3

Film pod zvezdami na Rajhovi domačiji

Dogodki kina na prostem v Dolu (podobno kot kino pod zvezdami na Ljubljanskem gradu). Predlog predvideva najem projektorja in platna ter izvedba 5 filmskih večerov z različnimi tematikami. 

10.000,00

4

Kolesariti je krasno! Kaj pa če? - namestitev stojal "Popravi si sam"

Kolesarska mreža v občini se izboljšuje in zaznati je vse več kolesarjev. Zgodi se, da nas kolesarska oprema pusti na cedilu. Predlog je postavitev stojala za servis in tlačilo "Popravi si sam". Gre za stojalo, ki je opremljeno z orodji za osnovna popravila in kvalitetni tlačilko. postavi si jih na javne površine. Namestili bi se 2 stojali (predlog - Korant in center Dola/Vidma).

4.500,00

 

Za območje vaškega odbora Beričevo - Brinje je bilo podanih 6 projektnih predlogov, od katerih je komisija ugotovila, da sta 2 ustrezna. Ker dosegata skupno vrednost 20.000,00 EUR, se neposredno predlagata za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre za naslednja predloga:

Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost projektnega predloga

1

Naravna senca na otroškem igrišču in zamenjava osvetlitve na igrišču

Na otroškem igrišču pri gasilskem domu v Beričevem je potrebno poskrbeti za naravno senco. Predlaga se zasaditev dveh lip. Na košarkarskem igrišču bi bilo potrebno zamenjati razsvetljavo, saj so obstoječe svetilke dotrajane in potratne z energijo. Predlog za namestitev 4 novih LED svetilk.

3.000,00

2

Zamenjava ograje na mostu čez Pšato v Beričevem in postavitev lesene brvi za prečkanje pešcev in kolesarjev

Most čez Pšato v Beričevem ima zelo dotrajano ograjo, ki bi jo nadomestili z leseno ograjo. Mostu bi dodali še leseno brv za pešpot, kot nadaljevanje pločnika.

17.000,00

 

Za območje vaškega odbora Dolsko, Petelinje, Vinje, Kamnica in Osredke je bilo podanih 5 projektnih predlogov, od katerih je komisija ugotovila, da sta 2 ustrezna. Ker dosegata skupno vrednost 13.800 EUR  se neposredno predlagata za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre za naslednja predloga:

Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost projektnega predloga

1

Izgradnja luči javne razsvetljave v Vinjah pri ekološkem otoku

V Vinjah, pri hišni št. 37, na razcepu ceste za Osredke je lociran neosvetljen ekološki otok, v neposredni bližini je informacijski kozolček. Razsvetljava bi služila lažji uporabi otoka v nočnem času in ogledu informacij na tabli.

4.000,00

2

Izgradnja kolesarnice v Dolskem

V Dolskem ni kolesarnice, ki bi omogočala varno parkiranje koles uporabnikom avtobusa in ostalim, ki pridejo npr. k zdravniku, obiščejo igrišče itd. Podane so 3 možne lokacije. Najbolj primerna je pri športnem igrišču pri KD Dolsko (kjer so bili prej locirani smetnjaki).

9.800,00

 

Za območje vaškega odbora Laze ni bilo podanega nobenega predloga.

 

GLASOVANJE O PROJEKTNIH PREDLOGIH

Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim bivališčem v občini Dol pri Ljubljani, ki je na dan oddaje glasu dopolnil/-a 15 let. Vsak lahko glasuje samo v svojem imenu. Prebivalci posameznega vaškega odbora boste lahko glasovali za predlagane projektne predloge za tisti vaški odbor, v katerem imate stalno prebivališče.

Glasovalo se bo za največ 3 projekte iz seznama na območju, pri čemer boste najboljšemu projektnemu predlogu podelili 3 točke, drugemu najboljšemu 2 točki in tretjemu najboljšemu 1 točko. Glasovnice, na katerih bo občan glasoval za več kot 3 predloge oz. bo pri projektnih predlogih zapisanih enako število točk ali število točk, ki je večje kot 3 (ter druge nepravilno izpolnjene glasovnice), bodo neveljavne.  Prav tako mora občan glasovati za vse projekte (največ 3) in jim podeliti oceno, sicer bo glasovnica neveljavna.

V primeru, da bi dva ali več projektnih predlogov na glasovanju prejelo enako število glasov, se bo za uvrstitev projektov na seznam izglasovanih projektov opravilo žrebanje.

Glasovanje bo potekalo v novih prostorih Občine na Rajhovi domačiji – Dol 18 (v glavni pisarni), in sicer od 16. 1. 2023 do 17. 2. 2023 v času uradnih ur občinske uprave. Za glasovanje je potreben osebni dokument!

Vsem velik HVALA za čas, skrb in trud, ki ste ga vložili v povezovanje s sokrajani, v razmišljanje o potrebah vašega območja in prijavo predlogov. Hvala tudi za vsa vprašanja, obiske in predloge za nadaljnje izboljšave projekta »Po izboru občanov!«.

Dostopnost