Aktualno

Javna razprava predloga proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 5.1.2023

Na podlagi določb 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) in 84. ter 85. člena Poslovnika Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na svoji 2. seji, dne 4. 1. 2023 sprejel SKLEP:

  1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je opravil razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 v predloženi vsebini (s prilogami) v prvem branju.

  2. Predlog Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 je ustrezen za javno razpravo.

V prilogi objavljen sklep začne veljati z dnem objave.

 

Javna razprava bo potekala od 5. 1. 2023 do vključno 19. 1. 2023.

Predlog proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 bo v času javne razprave objavljen na oglasni deski v sprejemni pisarni občinskega urada (sejna soba) in dostopen na spletni strani občine Dol pri Ljubljani na naslovu www.dol.si v rubriki »Aktualno«.

 

Obrazložitev in navodila za oddajo predlogov/pripomb

V času javne razprave ima javnost do vključno 19. 1. 2023 do 12. ure pravico dajati pripombe in predloge na predlog Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023, ki se vložijo pisno na predpisanem obrazcu, in sicer:

  • na elektronski naslov proracun@dol.si (zadeva: Proračun 2023 – javna razprava) ali
  • osebno na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani s pripisom »Proračun 2023 – javna razprava«.

Občina Dol pri Ljubljani bo preučila pripombe in predloge javnosti.

Vsi predlogi sprememb in dopolnitev proračuna tudi predlogi delovnih teles občinskega sveta morajo biti posredovani v določenem roku in v skladu s spodnjimi navodili. Obravnavane bodo vse pripombe oz. predlogi, ki bodo pravočasni in popolni.

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna za leto 2023 se naslovijo na župana Občine Dol pri Ljubljani, obvezno v pisni obliki posredovani po e-pošti ali oddani osebno v sprejemni pisarni občinske uprave, s pripisom »Proračun 2023 – javna razprava«.

Pripombe in predlogi javnosti se sprejemajo najpozneje do četrtka, 19. januarja 2023 do 12. ure.

Pri posredovanih predlogih je obvezno potrebno upoštevati NAČELO PRORAČUNSKEGA RAVNOVESJA. To pomeni, da je v primeru povečanja ene vrste odhodkov potrebno zmanjšanje druge vrste odhodkov ali povečanje prihodkov, ki pa ne sme biti zadolževanje. Zato je potrebno v primeru, da se predlaga povečanje odhodkov na določeni proračunski postavki, navesti kateri odhodki se zato zmanjšajo ali iz katerih nepredvidenih prihodkov se ti odhodki financirajo.

Pripombe in predlogi se oddajo na predpisanem obrazcu. Za vsak predlog/pripombo je potrebno izpolniti novo vlogo, ki mora vsebovati naslednje obvezne podatke:

  • ime in priimek, točen naslov in kontakt vlagatelja (telefon in/ali e-mail)(v primeru, da se predlog oddaja v imenu pravne osebe navedite naziv organizacije in uradnega zastopnika);
  • opredelitev, ali gre za pripombo ali predlog;
  • obrazložitev predloga z opredelitvijo cilja – predlagane spremembe morajo biti zapisane jasno in morajo vsebovati navedbo razlogov za spremembo;
  • finančno ovrednoteno višino predlaganih (potrebnih) sredstev z navedbo, ali gre za zmanjšanje oz. povečanje;
  • lastnoročni podpis predlagatelja oz. njegovega zakonitega zastopnika, velja tudi podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom (in žig, če ga organizacija uporablja) – nepodpisani predlogi ne bodo obravnavani.

 Dodatne informacije so na voljo na Občinski upravi Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani v času uradnih ur, na telefonski številki 01 530 32 51 (Eva Vovk) ali preko e-naslova proracun@dol.si.

Dostopnost