Aktualno

Vabilo k sooblikovanju proračuna za leto 2022

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 15.11.2021

»Po izboru občanov!«

Izbrani so projektni predlogi občanov, ki se uvrstijo na glasovanje. Spoštovani občani, vi odločite, kateri naj se izvedejo!

Občani Dola pri Ljubljani ste do vključno 29. 10. 2021 na občino posredovali kar 22 projektnih predlogov, s katerimi želite izboljšati kakovost življenja na območju vašega vaškega odbora. Komisija je odločila, da se 9 predlogov uvrsti na glasovanje, 6 predlogov pa gre direktno v izvedbo.

V občinskem proračunu smo v občini za leto 2022 zagotovili 120.000,00 EUR za izvedbo projektov, in sicer po 20.000 EUR (z DDV) za posamezni vaški odbor. Krajani ste lahko predlagali projekte za izvedbo na območju vašega vaškega odbora, pri čemer vrednost posameznega projekta ni smela biti manjša od 2.000,00 EUR in ne večja od  20.000,00 EUR. Zbiranje in prijava projektnih predlogov je potekala do 29. oktobra 2021.

Letos vas je pri prijavi projektnih predlogov sodelovalo 16, nekateri celo v dveh prijavah, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Najbolj aktivni ste bili prebivalci VO Beričevo in VO Dol, sledili so vam prebivalci VO Senožeti, VO Klopce in VO Dolsko. 1 prijava pa se je nanašala na območje VO Laze.

 

VREDNOTENJE PROJEKTNIH PREDLOGOV

Komisija za ocenjevanje projektnih predlogov v sestavi Špela Banič (predsednica komisije, občanka in predsednica OVK), dr. Irena Auersperger (občanka) in Valentina Brečko (občinska uprava) je 3. 11. 2021 vse predloge skrbno pregledala ter na podlagi meril za upravičenost predloge ovrednotila in preverila ustreznost finančne ocene. Vsebine, ki so se podvajale, je komisija združila, nekatere vsebine, ki niso ustrezale merilom, izločila ali jih smiselno zamenjala na način, da se je ohranilo bistvo predlogov. Natančnejše obrazložitve komisije o tem, kaj se je s posameznim projektnim predlogom zgodilo, lahko preberete  v zapisniku ocenjevalne komisije (PDF) ter v ocenjevalni tabeli z obrazložitvami (PDF).

Sedaj je na vrsti še sklepno dejanje pred samo izvedbo - to je glasovanje za najboljše projektne predloge. V nadaljevanju so navedeni projekti, ki se uvrstijo na glasovanje na območju posameznega VO.

 

NA GLASOVNJE UVRŠČENI PROJEKTNI PREDLOGI

Za območje vaškega odbora Beričevo - Brinje je bilo podanih 6 projektnih predlogov, od katerih se 4 uvrstijo na glasovanje, in sicer:


Zap. št.


Naziv projektnega predloga


Kratek opis projektnega predloga


Vrednost projektnega predloga


1


Ozvočenje in luči za Kmetski dom 


Predlog bi izboljšal kulturno ustvarjanje in uprizarjanje v občini. Nagovarja problem kulturnih prireditev v občini. Z novimi lučmi in ozvočenjem bi društvo Kud Jurija Fleišmana lahko ponudilo večji in bolj barvit kulturni program za vse generacije. Dvignili bi nivo druženja in povezanosti med prebivalci vseh generacij, ter tako okrepili skupnost in spodbudili solidarnost, ki je bila včasih v občini na višji ravni.

 


10.000,00


2


Povezava pokopališča in mrliške vežice v Beričevem


Od mrliške vežice do pokopališča ni urejene poti. Vrata na pokopališče obstajajo, poti do vrat ni. Potrebno bo tlakovanje, postavitev robnikov, zamenjava vrat, prestavitev žive meje vzporedno s potjo in proti mežnariji. Hkrati predlagamo, da se na širše poti  na pokopališču položijo tlakovci.


4.000,00


3


Hitrostne ovire v Beričevem 


Predlog zajema postavitev treh hitrostnih ovir, in sicer tam, kjer so postajališča za šolski avtobus. Zebra za prečkanje ceste bi bila sestavni del hitrostne ovire.


9.000,00


4


Merilnik hitrosti prometa 


Merilnik se montira na drog javne razsvetljave, kjer se priključi na napajalno napetost. Montira naj se na drog v bližini hišne št. Brinje 19.


3.000,00

 

Za območje vaškega odbora Dolsko, Petelinje, Vinje, Kamnica in Osredke so bili podani 3 projektni predlogi in vsi se uvrstijo na glasovanje, in sicer:


Zap. št.


Naziv projektnega predloga


Kratek opis projektnega predloga


Vrednost projektnega predloga


1


Gibanje za zrela leta


Vadba bi bila namenjena skupini nad 60 let. Poleg predstavitve vadbenih elementov, ki jih pokriva posamezna lokacija v Dolskem, bi obsegala še elemente korektivne gimnastike, razgibavanja in vaj za krepitev posameznih mišičnih skupin. Del vadbe ob slabem vremenu bi se prenesel v telovadnico ali v  dvorano kulturnega doma v Dolskem. Vadba bi potekala 1x tedensko v dopoldanskem času s strokovnim vodjem.


2.000,00


2


Ograda platoja pri cerkvi v Vinjah


Ograditev platoja z ograjo. V primeru, da bi se plato uporabljal za igrišče, bi le-to igrišče ogradili, katera bi preprečevala žogi za igro, da bi uhajala proti cesti. Na stranici proti cerkvi in nasprotni strani bi se montirala tudi dodatna višinska mreža, ki bi bila snemljiva za zimski čas.


6.786,00


3


Ureditev potke in platojev za igrala v Vinjah pod cerkvijo

 


Pod igriščem je teren, kamor bi lahko umestili potko, klopi in igrala. Predlog obsega izgradnjo peščene poti od vznožja brega (parkirnih mest) do travnate ploščadi v serpentinah. Med posameznimi serpentinami se uredijo platoji za otroška igrala ter umestijo klopi. Uredi se tudi travnata potka, ki pelje po stopnicah do pokopališča in pot ob obzidju pokopališča.


13.740,00

 

Za območje vaškega odbora Klopce, Zagorica, Križevska vas in Vrh so bili podani 3 projektni predlogi, od katerih se 2 uvrstita na glasovanje, in sicer:


Zap. št.


Naziv projektnega predloga


Kratek opis projektnega predloga


Vrednost projektnega predloga


1


Prenova otroškega igrišča Križevska vas


Postavitev otroških igral (zamenjava za obstoječa) za otroke različnih starosti in ohranitev urejene okolice (postavitev koša za smeti in klop za sedenje).


19.979,00


2


Ureditev ceste - odcep Klopce


Predlaga se ureditev ceste v Klopce in sicer od odcepa občinske ceste Kamnica - Križevska vas do hišne številke Klopce 6. Odcep je dolg približno 370 m. Potrebna je celostna sanacija (odstranitev obstoječe mulde, priprava in utrditev za izdelavo nove mulde, prilagoditev obstoječih jaškov, ureditev bankine...)


20.000,00

 

V IZVEDBO V LETU 2022 SO UVRŠČENI NASLEDNJI PROJEKTNI PREDLOGI

Za območje vaškega odbora Dol, Videm, Kleče, Zaboršt, Zajelše in Podgora je bilo podanih 6 projektnih predlogov, od katerih je komisija ugotovila, da so 3 ustrezni. Ker dosegajo skupno vrednost 14.400,00 EUR, se neposredno predlagajo za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre za naslednje predloge:


Zap. št.


Naziv projektnega predloga


Kratek opis projektnega predloga


Vrednost projektnega predloga


1


Nova drevesa na vročih točkah Občine 


Z zasaditvijo dreves na strateških lokacijah lahko zelo omilimo segrevanje cestišča, pločnikov, parkirišč in drugih tlakovanih površin. Najbolj problematične točke so v okolici pump-tracka, pred stavbo Občine, pred pošto in lekarno, okoli rondoja na Vidmu, parkirišče ob šoli, pred trgovino/kmetijsko zadrugo.


 


4.800,00


2


Koši in košarka za vse generacije 


Nakup in postavitev štirih košev na različne višine. Nakup 12 žog. Projekt bi se izvedel na šolskem igrišču OŠ Janka Modra, Videm.


5.400,00


3


Na Dolu nas druži Tek na smučeh 

rn

Izvedba teh (v trajanju 3h) skupinskih tečajev smučarskega teka v klasični in drsalni obliki v obdobju od januarja do marca 2022, ki se glede na snežne razmere izvaja na slovenskih lokacijah, ki imajo urejene proge za tek na smučeh.  Št. Udeležencev na dogodek od 5 do 30. Izposoja opreme je všteta v ceno. Na lokacijo izvedbe tečaja se udeleženci pripeljejo sami.


4.200,00

 

Za območje vaškega odbora Senožeti so bili podani 3 projektni predlogi, od katerih je komisija ugotovila, da sta 2 ustrezna in se neposredno predlagata za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre za naslednja predloga:


Zap. št.


Naziv projektnega predloga


Kratek opis projektnega predloga


Vrednost projektnega predloga


1


Povečanje otroškega igrišča v Senožetih


Število mladih družin v Senožetih raste, kar se kaže tudi z oddelkom vrtca. Za otroke si starši želimo čim več gibanja na svežem zraku, učenja igre, spretnosti, gibljivosti in koordinacije tudi na različnih igralih. Otroško igrišče v Senožetih pa je enako že vrsto let.


6.000,00


2


Dokončanje projekta iz leta 2021, večnamenska lopa

 

12.000,00

 

Za območje vaškega odbora Laze je bil podan 1 projektni predlog, ki se neposredno predlaga za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre za naslednji predlog:


Zap. št.


Naziv projektnega predloga


Kratek opis projektnega predloga


Vrednost projektnega predloga


1


Ureditev povezovalne pešpoti na železniško postajo


Pot bi služila kot dostop prebivalcev z zgornjega dela vasi do železniške postaje. Pot bi uporabljali pohodniki proti Jančam. Potrebno bo nasuti odvečno zemljino po potrebi in nasuti ter utrditi ustroj s primernim gramozom.


7.700,00

 

GLASOVANJE O PROJEKTNIH PREDLOGIH

Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim bivališčem v občini Dol pri Ljubljani, ki je na dan oddaje glasu dopolnil/-a 15 let. Vsak lahko glasuje samo v svojem imenu. Prebivalci posameznega vaškega odbora boste lahko glasovali za predlagane projektne predloge za tisti vaški odbor, v katerem imate stalno prebivališče.

Glasovalo se bo za največ 3 projekte iz seznama na območju, pri čemer boste najboljšemu projektnemu predlogu podelili 3 točke, drugemu najboljšemu 2 točki in tretjemu najboljšemu 1 točko. Glasovnice, na katerih bo občan glasoval za več kot 3 predloge oz. bo pri projektnih predlogih zapisanih enako število točk ali število točk, ki je večje kot 3 (ter druge nepravilno izpolnjene glasovnice), bodo neveljavne.  Prav tako mora občan glasovati za vse projekte (največ 3) in jim podeliti oceno, sicer bo glasovnica neveljavna.

V primeru, da bi dva ali več projektnih predlogov na glasovanju prejelo enako število glasov, se bo za uvrstitev projektov na seznam izglasovanih projektov opravilo žrebanje.

Glasovanje bo potekalo v prostorih Občine (v glavni pisarni), in sicer od 15. 11. do 17. 12. 2021 v času uradnih ur občinske uprave. V primeru da volivec ne bo izpolnjeval pogoja PCT, bo glasovanje lahko opravil pred občinsko stavbo. Za glasovanje je potreben osebni dokument!

 

Vsem velik HVALA za vaš čas, skrb in trud, ki ste ga vložili v povezovanje s sokrajani, v razmišljanje o potrebah vašega območja in prijavo predlogov. Hvala tudi za vsa vprašanja, obiske in predloge za nadaljnje izboljšave projekta »Po izboru občanov!«.

Dostopnost