Aktualno

Ureditev ceste OMV - Zajelše

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 14.9.2020

Neposredni cilj investicije je bila izvedba rekonstrukcije obstoječe lokalne ceste s širitvijo voznih pasov, umestitev pločnika ter javne razsvetljave po celotni dolžini rekonstrukcije in sicer z namenom povečanja varnosti v cestnem prometu.

Opis projekta:

Obravnavana rekonstrukcija poti predstavlja kategorizirano občinsko cesto JP 569 294. Asfaltirani del ceste je širok približno 3,00 m in ne omogoča dvosmernega prometa – srečevanje vozil se odvija z umikom na bankine. Odvodnjavanje ni urejeno. Javne razsvetljave ni. Za varnost pešcev in kolesarjev ni poskrbljeno. Na asfaltiranem vozišču so vidne številne razpoke in zakrpane luknje. Bankine je potrebno zaradi navedenega pogosteje obnavljati oz. vzdrževati. Križišče z JP 569 291 v Zajelšah je preozko in slabo pregledno, problematično je tudi zaradi višinskih razlik v nivoju obeh cest.

Predvideva se odstranitev poškodovanega vozišča oziroma dotrajane voziščne konstrukcije občinske ceste JP 569 294 v dolžini 375 m, od odcepa ceste JP 569 281 proti Podgori za OMV-jem pa do Križišča s cesto JP 569 291 v Zajelšah. Urejen je tudi odkup zemljišč z namenom širitve vozišča ter izravnave ovinka v srednjem delu trase na območju zemljišč s parc. št. 180/2, 181/2 in 238, k.o. Podgora.

Rekonstrukcija bo obsegala menjavo ter razširitev spodnjega in izvedbo zgornjega ustroja ter namestitev propustov in revizijskih jaškov, prilagoditev obstoječih priključkov na JP, ureditev bankin v širini 0.5m, izvedbo asfaltnih muld in dvoslojno asfaltiranje javne poti: v sistemu 5+3 cm.

 


NRP:
OB022-19-0077, Ureditev ceste OMV - Zajelše (II.del)

Leto izvedbe:
2020

Realizacija:
142.392 EUR

Izvajalci:
Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje (ureditev ceste)  
Križman d.o.o., Škofljica (ureditev javne razsvetljave) 
Lumenia d.o.o., Vače (nakup svetil)

Status:
Zaključen, september 2020

Dostopnost