Aktualno

Razpis za ukrepe v primarnem kmetijstvu zaključen, razpis za ukrepe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji bo ponovljen v avgustu

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 18.7.2022

Občina Dol pri Ljubljani je v začetku maja objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022. Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih sredstev v obliki dotacije in subvencioniranih storitev za ukrepe po shemi državnih pomoči v kmetijstvu in pomoči de minimis za dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Po izteku roka za oddajo vlog, ki je potekel 10. junija, se je sestala Komisija za izvedbo postopka ocenjevanja vlog prispelih na javni razpis. Komisija je vloge odprla in pregledala skladnost z razpisnimi pogoji, torej ali so bila posamezna vloga oddana pravočasno in na ustrezno izpolnjenem predpisanem obrazcu, ali sta opis naložbe in razlog za nujnost naložbe ustrezna, ustreznost terminskega plana in lokacije naložbe, finančne podatke o naložbi in skladnost s priloženimi ponudbami, ustreznost drugih zahtevanih prilog in dokazil.

Komisija je ugotovila, da je na Občino Dol pri Ljubljani prispelo 13 vlog, vse pravočasno. Dvanajst vlagateljev se je prijavilo za sredstva iz Ukrepa 1.1 (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – v večini nakup kmetijske mehanizacije), en vlagatelj pa na sredstva iz Ukrepa 1.2. (Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov). Za sredstva iz ukrepov 2 in 3 prispelih vlog ni bilo.

Med prispelimi vlogami je bilo devet popolnih. Pri štirih vlogah je komisija ugotovila pomanjkljivosti oz. neskladnost z merili, zato je vlagatelje pozvala k dopolnitvi z manjkajočo dokumentacijo. Trije vlagatelji so vlogo ustrezno dopolnili in si s tem pridobili pravico do sredstev, nedopolnjena vloga pa je bila zavržena. 

Komisija je vsem popolnim vlogam dodelila točke glede na merila za ocenjevanje vlog, ki so bila določena v razpisni dokumentaciji. Skupno je bilo možno dobiti največ 100 točk. Najvišje število doseženih točk je bilo 90, najnižje pa 55. Za končno dodelitev sredstev se je upoštevala višina upravičenih sredstev (vezana na višino investicije) in število doseženih točk. Podroben seznam doseženih točk in dodeljenih sredstev je objavljen na www.dol.si

Za ukrepe iz naslova državnih pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu je tako razpis za letošnje leto zaključen, saj so bila med upravičence razdeljena vsa razpisana sredstva (skupaj 28.000 EUR). Vlagatelje oz. upravičence sedaj čaka izvedba prijavljene naložbe, ki jo morajo zaključiti do 30. novembra 2022.

Kot že omenjeno za razpisan ukrep 3, ki predvideva pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, prejetih vlog ni bilo. Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Upravičenci do pomoči so posamezna kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi in katerih naložba se izvaja na območju Občine Dol pri Ljubljani. Upravičeni stroški ukrepa 3 pa so (1) stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji, (2) nakup opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti, (3) nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk; in (4) splošni stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe (stroški izdelave projektne dokumentacije). Občina bo predvidoma v avgustu razpis ponovila, v proračunu je namreč ostalo 10.000 EUR. Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov, skupni znesek za posamezno pomoč lahko znaša največ 5.000 EUR.

Razpisan ukrep 4, s katerim se sofinancira do 100 % upravičenih stroškov (oz. največ 1.500 EUR) pa ostaja odprt do porabe sredstev. Ukrep razpisuje pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani (partner, otrok), ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin na območju Občine Dol pri Ljubljani. Upravičeni stroški so (1) stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, (2) stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, (3) stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, in (4) stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Dostopnost