Aktualno

OPPN za jedro naselja Dol pri Ljubljani – Marjetica

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 16.5.2023

21. julija 2022 je bil na podlagi predhodno pridobljenega mnenja Zavoda RS za varstvo narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja sprejet sklep o začetku postopka priprave OPPN za jedro naselja Dol pri Ljubljani – Marjetica.

Pristojni nosilci urejanja prostora so bili pozvani k podaji podrobnejših usmeritev ter podatkov in strokovnih podlag, ki so potrebni za načrtovanje konkretnih prostorskih ureditev. V tako pridobljenih smernicah DRSV je bila postavljena zahteva po strokovnem mnenju s konkretiziranimi omilitvenimi ukrepi za obravnavano območje.


Občina je strokovno mnenje naročila pri podjetju DHD, d. o. o. Strokovno mnenje je bilo dokončano in poslano na DRSV v februarju 2023. Takrat je bil osnutek OPPN objavljen na spletni strani Občine in poslan v prva mnenja. Podjetje VO-KA Snaga, d. o. o., je zahtevalo uskladitev predloga OPPN s projektom kanalizacije za naselje Dol–Videm, kar je bilo urejeno. Končno so bila pridobljena vsa prva mnenja nosilcev urejanja prostora in je izdelovalec projekta lahko dopolnil osnutek predloga OPPN, tako da je javna razgrnitev od 15. 5. 2023 do 14. 6. 2023 v vhodni avli Občine Dol pri Ljubljani med uradnimi urami, dopolnjen osnutek pa si je v teh 30 dneh mogoče ogledati tudi na občinski spletni strani pod E-občina/ Prostorski akti/OPPN Jedro naselja Dol.


7. junija 2023 bo ob 18. uri v KD Dolsko javna obravnava, na katero je vabljena zainteresirana javnost in kjer bo mogoče podajati predloge in pripombe ter postavljati vprašanja, vezana na postopek predmetnega OPPN. Predloge in pripombe bo med javno razgrnitvijo mogoče dajati tudi po elektronski ali klasični pošti ter pisno v vhodni avli občine.

Dostopnost