Aktualno

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta MP 11/1-Dolsko (ID PA 3346)

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 6.3.2023

Na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 ZDU-IO) in statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 3/2018 - UPB2) Občina Dol pri Ljubljani objavlja

J A V N O   N A Z N A N I L O o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta MP 11/1-Dolsko (ID PA 3346)

 

Občina Dol pri Ljubljani obvešča javnost o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MP 11/1-Dolsko (v nadaljevanju: SD OPPN MP 11/1-Dolsko), ki ga je izdelalo podjetje RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., Domžale (št. proj. 08/23, februar 2023).

Več informacij je v prilogi.

 

Dostopnost